เด็กคือคนสำคัญ

เด็กคือคนสำคัญ

 วันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสิทธิเด็กสากล

 

ที่มาของวันสิทธิเด็กสากล หรือวันเด็กโลก

วันเด็กโลก (World Chidren’s Day) ตั้งขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1954 ให้เป็น วันเด็กสากล (Universal Children’s Day) และมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเพื่อโปรโมทความร่วมมือระดับนานาชาติในการตระหนักถึงเด็กทั่วโลกและร่วมกันช่วยพัฒนาปรับปรุงให้เด็กทั่วโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 20 พฤศจิกายนมีความสำคัญเนื่องจากเป็นวันที่ในปีค.ศ. 1959 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติประกาศรับรองสิทธิเด็ก และเป็นวันที่ในปีค.ศ. 1989 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (ที่มาwww.un.org)

หลังจากนั้น “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ” ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ.1990 มีประเทศกว่า 120 ประเทศเป็นสมาชิก และประเทศไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ค.ศ.1992

 

เด็กต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิในเรื่องใดบ้าง?

 

ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีทั้งหมด 54 ข้อ ที่กำหนดไว้อย่างครอบคลุมเพื่อให้เด็กมีชีวิตที่ปลอดภัยและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ซึ่งทั้ง54 ข้อนั้นอยู่ในความคุ้มครอง 4 ประการนี้ สรุปได้ดังนี้ คือ

1.สิทธิในการอยู่รอด

เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะมีชีวิตรอด และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปโดยได้รับอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอ มีบ้านอยู่อาศัย และได้รับบริการสาธารณสุข รวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ

2.สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง

สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกเอาเปรียบทางเพศ การใช้แรงงานที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ พัฒนาการของร่างกาย สมองและจิตใจของเด็ก การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับความยุติธรรมจากรัฐในกรณีถูกกล่าวหาและการพิจารณาคดี และการปกป้องคุ้มครองเด็กที่มีชีวิตอยู่ในภาวะยากลำบาก เช่น เด็กพิการ เด็กผู้ลี้ภัย เด็กกำพร้า เป็นต้น

3.สิทธิในการพัฒนา

สิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อน สิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม สิทธิที่จะได้รับสิทธิในการศึกษาทุกประเภท สิทธิที่จะคิดพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนา

4.สิทธิในการมีส่วนร่วม

สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและกล่าวถึงชีวิตของตนเอง รวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม และมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

 

มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) ทำพันธกิจด้านการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม และการเป็นปากเป็นเสียงให้เด็ก (Child Advocacy) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมในการปกป้องสิทธิเด็ก ให้เด็กมีชีวิตรอดปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง ได้รับการพัฒนา และสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วม

 

บทเพลง “คนสำคัญ” แต่งขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนรู้ว่าพวกเขาเป็นคนสำคัญ และให้ผู้ใหญ่ทุกคนตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันต่อการปกป้องคุ้มครองดูแลและสนับสนุนเด็กๆให้เติบโตขึ้นมีชีวิตที่ดี

ฟังเพลงคนสำคัญ ทางYouTubeมูลนิธิดรุณาทร https://www.youtube.com/watch?v=wwmB6HXKHjs

“ร่วมกันสร้างสังคมปกป้องเด็ก Know Love Protect”

ช่วยกันปกป้องเด็กในแบบที่คุณทำได้

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ