หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change maker)

เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change maker)

เรื่องและภาพ โดย กนกวรรณ ศรีพงศ์วรกุล และกรกช สีตวาริน

              ถึงแม้บางครั้งผู้ใหญ่มองว่าเด็กและเยาวชนยังเด็กเกินไปที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เยาวชนสามารถที่เป็นผู้ที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ครอบครัวและชุมชนที่เขาอยู่ได้ เพียงแต่เราต้องเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้และมีพื้นที่ให้เขาได้ทดลองคิดทดลองทำ  ด้วยเหตุนี้ คริสตจักรคู่มิตรกับมูลนิธิดรุณาทร ร่วมกับ Black Box ทีม ได้จัดเวทีอบรม “ทดลองการออกแบบโครงการ” ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ ฮอดและอมก๋อย จำนวน 82 คน โดยใช้เครื่องมือ Change Maker’s toolkit ในวันที่ 23-27 เมษายน 2018

การใช้เครื่องมือ Change Maker’s toolkit เริ่มต้นจากการคิดถึงสิ่งที่อยากจะแก้ไขจากความสนใจของเรา, คนที่มีผลกระทบกับปัญหา, การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล, ระดมความคิดและออกแบบเป็นโครงการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อ จากการอบรมครั้งนี้พบว่า ประเด็นปัญหาที่น้องๆเยาวชนสนใจและเลือกมาคือ การติดSocial media, ขยะในชุมชน, การเรียน และปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งจากสิ่งที่น้องๆได้เรียนรู้และออกแบบสามารถนำไปต่อยอดในระดับการลงมือทำร่วมกับคริสตจักรและชุมชนได้ต่อไป

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ