เยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา สภาพป่าและชุมชนในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ซาและชุมชนบ้านแม่หอย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากการที่ปริมาณน้ำในลำห้วยลดลง และสัตว์ป่าน้อยลง ทำให้คริสตจักรในพื้นที่เกิดแนวคิดในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม คริสตจักรบ้านแม่หอยและคริสตจักรริมแจ่ม จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเยาวชน “ปลูกป่า สร้างฝายชลอน้ำ และทำแนวกันไฟ” เพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว และเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้รู้จักใช้ทักษะชีวิต รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนด้วย

ทางคริสตจักรเห็นถึงความตั้งใจและความสามัคคีของเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งได้ทำประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องทุกปี และเป็นโอกาสปลูกฝังให้เยาวชนได้ระลึกถึงกษัตริย์นักพัฒนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ซึ่งจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เยาวชนเหล่านี้จะได้ทำถวายแด่พระองค์ท่านทุก ๆ ปี

กิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำ

กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ จะทำในช่วงเดือนมีนาคม

กิจกรรมปลูกป่า ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฏาคม

(คริสตจักรบ้านแม่หอย คริสตจักรริมแจ่ม คริสตจักรสบแม่รวม คริสตจักรแม่เอาะ คริสตจักรห้วยผา เป็นกลุ่มคริสตจักรที่มีกิจกรรมเหล่านี้)

 

ความรู้สึกของเยาวชนต่อกิจกรรมนี้

จาตุรงค์   วนชาญชัย

“รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมที่ทางโครงการและชุมชนร่วมกันจัด  และได้เห็นความร่วมมือสามัคคีกันของพี่ๆน้องๆในการปลูกป่า”

สำเริง   วิญญูรัตน์

 “ได้เห็นพี่ๆน้องๆมีการอนุรักษ์ป่าในรูปแบบของกิจกรรมหลายๆอย่าง เช่น การทำแนวกันไฟ การปลูกป่า ทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อเราร่วมกันทำอะไรอย่างหนึ่งพร้อมเพรียงกัน นอกจากจะทำให้เราภูมิใจแล้ว เรายังมีความสุขที่ได้ทำให้ชุมชนหรือโลกนี้เขียวขึ้นอีกนิดหนึ่ง”

รัฐพงษ์   กระจ่างกิจชัยชาญ

“ทำให้เข้าใจว่าการที่พระเจ้าได้สร้างทุกๆสิ่งให้กับมนุษย์นั้นเพื่อมนุษย์จะไม่ลำบาก เมื่อเรามีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกป่า หรือทำฝายชะลอน้ำ เข้าใจว่าการทำเพื่อคนอื่นนั้นต้องทำอย่างดีและสุดความสามารถของเรา ขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการทีจัดให้มีกิจกรรมขึ้น”

ณัฐนิชา กระจ่างโชคชื่น , อัจฉรา  กระจ่างแจ่มเจริญ  

“หนูมีความรู้สึกว่าหนูเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร ทุกครั้งที่มีกิจกรรมร่วมกับโครงการทำให้หนูเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมพ่อแม่ หรือผู้นำชุมชนต้องทำและต้องให้เด็กและเยาวชนในคริสตจักรมีส่วนร่วมทุก ๆ ครั้ง หนูเข้าใจแล้วว่าพวกเขาอยากให้พวกหนูได้รับการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการทุกท่านที่ให้มีโอกาสนี้”

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ