คริสตจักรแม่ลายเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสาวก และการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งการให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

ทางคริสตจักรจึงนำทีมเยาวชนจำนวน 20 คนไปเยี่ยมผู้สูงอายุในทุกวันเสาร์ช่วงบ่าย เพื่อให้เยาวชนได้พูดคุย หนุนใจ และอธิษฐานเผื่อผู้สูงอายุ การทำกิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างการเป็นผู้นำให้กับเยาวชน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจการสร้างสาวก

เรื่องและภาพโดย จิรายุ มัลลิกา
เรียบเรียงโดย หัทยา สะอี

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19