เยาวชนเยี่ยมผู้สูงอายุ

เรื่องและภาพโดย จิรายุ มัลลิกา
เรียบเรียงโดย หัทยา สะอี

คริสตจักรแม่ลายเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสาวก และการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งการให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

ทางคริสตจักรจึงนำทีมเยาวชนจำนวน 20 คนไปเยี่ยมผู้สูงอายุในทุกวันเสาร์ช่วงบ่าย เพื่อให้เยาวชนได้พูดคุย หนุนใจ และอธิษฐานเผื่อผู้สูงอายุ การทำกิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างการเป็นผู้นำให้กับเยาวชน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจการสร้างสาวก

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ