หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 เรื่องของน้องก้อย

เรื่องของน้องก้อย

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางวิจิตรา หยกสินเพชร เป็นเจ้าหน้าที่โครงการ เขียนเรื่องเล่าของเด็กคนหนึ่ง ซึ่งเด็กคนนี้เป็นน้องเลี้ยงในกลุ่ม CYL (Christian Youth Leader) ของดิฉัน เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตของเด็กคนนี้ เธอมีชื่อเล่นว่า น้องก้อย

1

เธอได้ลงทะเบียนกับทางโครงการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2003 ปัจจุบันเธออยู่ในโครงการเป็นระยะเวลา 11 ปีแล้ว เธออยู่ในครอบครัวคริสเตียน เธอได้รับเชื่อและรับบัพติศมาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2011 เธอเป็นเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการอย่างสม่ำเสมอและให้ความร่วมมือในกิจกรรมส่วนรวม เป็นเด็กที่กล้าแสดงออก เมื่อเธอโตขึ้น เธอได้เข้าร่วมกลุ่มอนุชนและกลุ่มยุวสาวก 153 และต่อมาก็มีการเปิดรับสมัครเด็กในโครงการ CYL ขึ้น ในปี 2012 เธอได้ตัดสินใจสมัคร เธอบอกว่า

กับเพื่อนๆในกลุ่ม CYL ที่โครงการ

2

นำนันทนาการให้กับรุ่นน้อง

3

อยากจะพัฒนาตัวเองทั้งด้านการเรียนรู้และควบคู่ไปกับด้านฝ่ายวิญญาณของเธอ เมื่อเธอได้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม เธอได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆต่างคริสตจักร ไตรมาสละหนึ่งครั้งและยังมีโอกาสเข้าค่าย CYL ครั้งแรก ที่โรงเรียนแม่ระมาดน้อย จ.ตาก ในหัวข้อ “เปลี่ยน” เธอได้เรียนเกี่ยวกับวินัยคริสเตียน หลักข้อเชื่อ การบริหารชีวิต/เวลา เป้าหมาย การอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐาน มุมมองใหม่จากประสบการณ์เดิม การมั่นใจในการทรงเรียกและการสำรวจของประทานและในค่ายครั้งนี้เธอยังได้ทำข้อสอบ เพื่อวัดและประเมินตนเอง และการสอบในครั้งนี้เธอได้สอบผ่านพร้อมกับเพื่อนๆในโครงการอีกสองคน

จากที่เธอสอบผ่านแล้วเธอมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้น เธอได้ทำตามแผนที่ได้วางไว้ในใบตอบสนองค่าย(Action Plan)     จากค่ายที่ผ่านมาทำให้เธอมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก เธอมีภาระใจในการช่วยพี่เลี้ยงในงานรับใช้หลายอย่าง เช่น ทำบอร์ด นำนันทนาการให้รุ่นน้อง แบ่งปันประสบการณ์ให้รุ่นน้อง   นำนมัสการในคริสตจักร  และมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างดี มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องอย่างสม่ำเสมอทั้งด้านความเชื่อและพฤติกรรมที่แสดงออกและเธอยังมีจุดเด่นในการเขียนจดหมายถึงผู้อุปการะได้ดี เธอได้รับรางวัลจากทางโครงการหลายครั้ง

5ในอนาคตเธอมีเป้าหมายอยากเรียนพยาบาล และเธอมั่นใจว่าการได้เข้าร่วมในโครงการCYL เป็นการเตรียมชีวิตของเธอเพื่อจะเดินต่อไปสู่อนาคตที่ดี      และเธอมีเป้าหมายชีวิตจะรับใช้พระเจ้าตามของประทานเท่าที่เธอทำได้ เธอขอขอบคุณมูลนิธิดรุณาทร และโครงการ  เพราะได้เตรียมชีวิตของเธอดีมาก เธออยากให้อธิษฐานเผื่อการเรียนของเธอ เพราะปีนี้เธออยู่ ม.6 แล้ว เป็นปีสุดท้ายของการเรียนมัธยมปลาย และเธอยังต้องหาที่เรียนต่อ เป้าหมายของเธอคือ พยาบาลและอธิษฐานเผื่อการรับใช้ในคริสตจักร การทำตามAction Plan  ของตนเอง

ขอพระเจ้าอวยพรให้กับทุกๆคนและช่วยเป็นกำลังใจให้กับเธอในการด้านการเรียนและการรับใช้พระเจ้าต่อไปด้วยค่ะ

โดย วิจิตรา หยกสินเพชร เจ้าหน้าที่โครงการ

อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

4

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ