หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 เวทีคนเก่งคลัสเตอร์ฮอดและอมก๋อย

เวทีคนเก่งคลัสเตอร์ฮอดและอมก๋อย

เรื่องและภาพ จิรายุ มัลลิกา

คณะกรรมการและผู้นำคลัสเตอร์ฮอดและอมก๋อย  ได้จัดกิจกรรมเวทีคนเก่ง ครั้งที่ 5 ของเยาวชนคลัสเตอร์ฮอดและอมก๋อยขึ้นเมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2018 ณ ศูนย์พระคริสตธรรมอมก๋อย  โดยได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถตามความถนัดของตนเอง รวมถึงปลูกจิตสำนึกในการตอบสนองต่อปัญหาสังคมในชุมชนและประเทศ ในหลายประเด็น ได้แก่ ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม   ภัยออนไลน์   ต้านการทำร้ายเด็ก  นอกจากนี้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ แข่งขันทำขนม ประกวดถ่ายภาพ ประกวดสปอตโฆษณา ประกวดวงดนตรี แข่งขันความสามารถในการร้องเพลง และแข่งขันแฟนพันธุ์แท้พระธรรมยอห์น  มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 650 คน

ผลจากกิจกรรมในครั้งนี้  พบว่า 1.เยาวชนมีความกล้าในการแสดงออกบนเวที  มีการพัฒนาดีขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา   2. คณะกรรมการและทีมงานมีระบบการบริหารการจัดการที่ดีมากและมีความตั้งใจมากในการพัฒนาเยาวชนของตนเอง  3.ประชาชนในชุมชน ต่างชื่นชมและประทับใจ ภูมิใจ ที่เห็นเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถ และแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาสังคม

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ