หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 แข่งขันความรู้พระคัมภีร์

แข่งขันความรู้พระคัมภีร์

โครงการในคลัสเตอร์ภาคกลาง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรคลองเตยพระราม 4 กรุงเทพฯ, โครงการเจริญกรุงไมตรีจิต คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต กรุงเทพฯ, โครงการศูนย์นักเรียนนักศึกษาพรประเสริฐ คริสตจักรพรประเสริฐ สมุทรปราการ, ศูนย์พัฒนาเด็กฟ้าใหม่ กรุงเทพฯ  ร่วมกันจัดแข่งขันความรู้พระคัมภีร์แก่เด็กในโครงการ มีเด็กเข้าร่วมประมาณ 50 คน เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาและกระตุ้นให้เด็กเห็นความสำคัญของการศึกษาพระคัมภีร์ในโครงการมากขึ้น พร้อมกับเป็นเวทีในการประเมินผลในด้านจิตวิญญาณเรื่องความรู้พระคัมภีร์แก่เด็กด้วย

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ