หน้าแรก 9 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 9 แบบสำรวจการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนของคริสตจักรท้องถิ่น

แบบสำรวจการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนของคริสตจักรท้องถิ่น

มูลนิธิดรุณาทรได้จัดทำแบบสำรวจชุดนี้ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของคริสตจักรในประเทศไทยว่ามีรูปแบบการทำพันธกิจเด็กอย่างไร  และทราบถึงสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่  และความพร้อมของคริสตจักรในการช่วยเหลือหรือพัฒนาเด็กและเยาวชนเหล่านั้น  เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนจัดเตรียมการสนับสนุนคริสตจักรในประเทศไทยให้มีความพร้อมในการทำพันธกิจเด็กและเยาวชนตามบริบทของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

>>ทำแบบสอบถามคลิกที่นี่<<       

ขอความกรุณากรอกแบบสอบถามนี้มาภายในวันที่ 30 มิถุนายน ค..2016 มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้

หากมีข้อสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อ นายธีรวัฒน์ แก้วแดง โทร 081-5956122 หรือที่อีเมล tkaewdaeng@compassion.com

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ