9 หน้าแรก 5 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 5 แบบสำรวจการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนของคริสตจักรท้องถิ่น

แบบสำรวจการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนของคริสตจักรท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร, แบบสอบถาม

มูลนิธิดรุณาทรได้จัดทำแบบสำรวจชุดนี้ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของคริสตจักรในประเทศไทยว่ามีรูปแบบการทำพันธกิจเด็กอย่างไร  และทราบถึงสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่  และความพร้อมของคริสตจักรในการช่วยเหลือหรือพัฒนาเด็กและเยาวชนเหล่านั้น  เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนจัดเตรียมการสนับสนุนคริสตจักรในประเทศไทยให้มีความพร้อมในการทำพันธกิจเด็กและเยาวชนตามบริบทของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

>>ทำแบบสอบถามคลิกที่นี่<<       

ขอความกรุณากรอกแบบสอบถามนี้มาภายในวันที่ 30 มิถุนายน ค..2016 มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้

หากมีข้อสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อ นายธีรวัฒน์ แก้วแดง โทร 081-5956122 หรือที่อีเมล tkaewdaeng@compassion.com

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19