หลังจากที่ในปีที่ผ่านมาโครงการคริสเตียนสร้างฝันได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสอนทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและสำหรับเด็กค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำการบ้านและรายงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

ในปีนี้โครงการได้ต่อยอดขยายผล จัดทำโครงการ “สร้างฝัน IT” สำหรับสอน Hard Ware และการซ่อมบำรุง ซึ่งวิทยากรคือพี่อนุชนในคริสตจักรที่เรียนคอมพิวเตอร์อาสามาสอนให้กับน้อง ๆ เยาวชนในโครงการที่สนใจ เพื่อพวกเขาจะสามารถนำองค์ความรู้ไปบริการชุมชน และต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต

เรื่องและภาพโดย สุภาพร เผ่าดี

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19