หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 พัฒนาชุมชน 9 โซนบ่อแก้ว มูเสคี ร่วมวางแผนทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน

โซนบ่อแก้ว มูเสคี ร่วมวางแผนทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน

เรื่องและภาพโดย พงษ์เพชร ธุระวงศ์

วันที่ 27 เมษายน 2018 ผู้ประสานงานพัฒนาคริสตจักรคู่สัญญาโซนบ่อแก้ว/มูเสคีได้ร่วมประชุมกับผู้นำคริสตจักรบ้านห้วยตอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อวางแผนแนวทางการทำพันธกิจเด็ก โดยได้แบ่งปันแนวทางการทำพันธกิจพัฒนาเด็กเยาวชนแบบบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานโปรแกรมพัฒนาเด็กแบบองค์รวม(Church outcome) ทุกกิจกรรมเด็กจะได้เรียนรู้ นำไปต่อยอดได้ และเสริมสร้างให้เกิดความยั่งยืนในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กของคริสตจักร การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาโปรแกรมพัฒนาเด็กแบบองค์รวมตามบริบทของตนเอง เช่น ขับเคลื่อนการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น(กะเหรี่ยง)ให้เป็นหลักสูตรเข้าไปสอนในโรงเรียนในชุมชน คริสตจักรควรสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเข้ามามีส่วนในการพัฒนาด้านจิตวิญญาณความเชื่อของเด็กให้มากขึ้น เสริมสร้างให้เด็กได้รับ Know Love protect ขับเคลื่อนให้บรรลุYouth outcome ทั้ง4 ด้านต่อไป

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ