หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การปกป้องเด็ก 9 หลักสูตรเข้มข้นพัฒนาผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก ปี1 พื้นที่คลัสเตอร์เชียงใหม่

หลักสูตรเข้มข้นพัฒนาผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก ปี1 พื้นที่คลัสเตอร์เชียงใหม่

เรื่องและภาพ โดย สิริพรรณ คงสุริยะนาวิน

คลอดแล้วค่ะสำหรับหลักสูตรเข้มข้นพัฒนาผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก  โดยแผนกปกป้องเด็กวางแผนดำเนินการจัดอบรมไว้ทั้งหมด 4 รอบภายในระยะเวลา 2 ปี  และมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ทั้งหมด 4 กลุ่มดังนี้

 1. คริสตจักรคู่สัญญาในพื้นที่ของคลัสเตอร์บ่อแก้ว, มูเส่คี, แม่สะเรียง, แม่ลาน้อย, สบเมย
 2. คริสตจักรคู่สัญญาในพื้นที่ของคลัสเตอร์เชียงรายและแม่อาย
 3. คริสตจักรคู่สัญญาในพื้นที่ของคลัสเตอร์อีสานบนและอีสานใต้
 4. คริสตจักรคู่สัญญาในพื้นที่ของคลัสเตอร์แม่สอด, แม่ระมาด, พบพระ, อุ้มผาง

ด้านเนื้อหาการอบรมจะเป็นการให้ภาพกว้างในงานปกป้องเด็ก  ซึ่งครอบคลุมหลากหลายหัวข้อเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กเกิดความเข้าใจ, ตระหนัก, เห็นภาพรวมทั้งหมดของงานปกป้องเด็กตั้งต้นจนจบกระบวนการ  มีวิชาดังต่อไปนี้

 • การปกป้องเด็กตามหลักการของพระคัมภีร์
 • ความหมายและรูปแบบของการทารุณกรรม
 • ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม
 • การลงวินัยที่เหมาะสม
 • ประเพณี / วัฒนธรรม / ความเชื่อที่เป็นอันตรายต่อเด็ก
 • พื้นที่ๆไม่ปลอดภัยกับเด็กและการมีส่วนร่วมของครอบครัว-ชุมชน
 • กระบวนการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม
 • การตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
 • เครือข่ายการทำงานปกป้องเด็ก
 • นโยบายความร่วมมือระหว่างคอมแพสชั่นและคริสตจักรคู่สัญญา
 • บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก
 • ขั้นตอนการแจ้งเหตุเด็กถูกทารุณกรรม

สำหรับการอบรมรอบที่ 1 ใช้เวลาอบรม 3 คืน 4 วัน  เราเริ่มจากคลัสเตอร์บ่อแก้ว, มูเส่คี, แม่สะเรียง, แม่ลาน้อย, สบเมย  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน จาก 35 คริสตจักร  จัดที่คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7-10 สิงหาคม 2018 ที่ผ่านมาค่ะ  การเรียนรู้จะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรมผ่านการทำกิจกรรมมากมาย   เรียกว่าเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานมาก ได้ถามได้ตอบได้อภิปรายกันอย่างออกรสออกชาติเลยทีเดียว  และยังมีทั้งเรื่องซื้งๆน้ำตาไหล😭😭 และสนุกสนานเหมือนเด็กๆ😝😝 ขอบคุณพี่น้องที่เข้าอบรมทุกท่านที่ตั้งใจเรียนรู้และจะนำความรู้ไปพัฒนาในโครงการต่อไปนะคะ

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ