ค่ายอนุชนที่เลตองคุ

12/04/2018 Panumas 0

เมื่อ 25-27 มีนาคม 2018 คริสตจักรเลตองคุ   ร่วมกับเขตเลลาเฮ ประเทศพม่า จัดค่ายอนุชน โดยมีเยาวชนเข้าร่วม120คน วัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนวินัยฝ่ายจิตวิญญาณและฝึกฝนให้เยาวชนมีจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือสังคม ในค่ายเปิดโอกาสให้เยาวชนช่วยกันทำความสะอาดชุมชน

บัพติศมาที่คริสตจักรบ้านแม่ลายเหนือ

12/04/2018 Panumas 0

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา ทางคริสตจักรบ้านแม่ลายเหนือได้ทำพิธีบัพติศมาให้สมาชิกเป็นจำนวน 35 คน ในจำนวนนี้มีเยาวชนในโครงการและศิษย์เก่าโครงการรวม 16 คนที่รับบัพติศมาด้วย ขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของน้อง ๆ เหล่านี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะติดตามพระเจ้าอย่างคงเส้นคงวาต่อไป

ผู้อุปการะเยี่ยมคริสตจักรพระพรแม่ลาเอก

12/04/2018 Panumas 0

เมื่อวันที่ 23-28 มีนาคม 2018 ทีมผู้อุปการะจากC3 Church จำนวน12 ท่าน  มาเยี่ยมคริสตจักรพระพรแม่ลาเอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมในพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของคริสตจักร

สัญชาติ

12/04/2018 Panumas 0

นับเป็นความชื่นชมยินดีของพวกเราอีกครั้งหลังจากที่คริสตจักร เจ้าหน้าที่โครงการ และองค์กร CCDN ร่วมกันจัดทำข้อมูลสถานะบุคคลเพื่อยื่นขอสัญชาติให้เด็กและผู้ปกครอง  ในที่สุดเด็ก ๆ 39 คนและผู้ปกครอง 45 คน รวม 84 คนได้รับอนุมัติสัญชาติและทยอยไปถ่ายบัตรประชาชน

สร้างแกนนำเยาวชนและสตรีที่แม่สลิดหลวง

13/03/2018 Panumas 0

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2018 โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรแม่สลิดหลวง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน (DCCN) จัดอบรมสร้างแกนนำเยาวชนและสตรี เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีปัญหาเรื่องสัญชาติ โดยจะมีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานและเครือข่ายในการช่วยเหลือเรื่องสัญชาติตามกระบวนการต่อไป

อบรมเทคนิคการทำงานกับเยาวชน

13/03/2018 Panumas 0

การอบรมครั้งนี้ มีการแบ่งปันเรื่องความสำคัญของเยาวชน การถอดบทเรียนประสบการณ์ทำงานของทีมผู้นำซึ่งเป็นศิษย์เก่าโครงการพัฒนาผู้นำ และจากเจ้าหน้าที่โครงการ นอกจากนี้มีการเรียนรู้เสริมทักษะการจัดกิจกรรมและวิธีการเข้าถึงเยาวชน

อบรมเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ออกแบบกิจกรรมเยาวชน

13/03/2018 Panumas 0

คลัสเตอร์ฮอด-อมก๋อย ได้จัดอบรมเสริมศักยภาพด้านการออกแบบกิจกรรมเยาวชน ให้สอดคล้องกับความต้องการเยาวชนยุคใหม่ มีเจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงและวิทยากรแต่ละโครงการ รวม 70 คนจาก 10 คริสตจักรเข้ารับการอบรมครั้งนี้

การอบรมเรื่องนโยบายปกป้องเด็กคลัสเตอร์สบเมย

13/03/2018 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็ก มูลนิธิดรุณาทร จัดอบรมนโยบายปกป้องเด็ก, บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก, กระบวนการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม และภัยออนไลน์  ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการของคลัสเตอร์สบเมย ณ สำนักเขตเบธเลเฮ็ม ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2018   โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 38 คนจาก 7 โครงการ

อบรมป้องกันภัยยาเสพติดที่บ้านหนองม่วน

06/03/2018 Panumas 0

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรบ้านหนองม่วน จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับอำเภอแม่ลาน้อย โดยปลัดอำเภอและกลุ่มอสม. จัดอบรมป้องกันภัยยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชน ผู้ปกครองและชาวบ้านหนองม่วนจำนวน 260 คน