“Pass Passion Forward” CYL&LDP

26/06/2018 Panumas 0

จากการรวมตัวของศิษย์เก่า LDP (Leadership Development Program) ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะส่งต่อความตั้งใจ ภาระใจและนิมิตในการสร้างผู้นำรุ่นต่อไปให้กับน้องๆเยาวชน CYL (Christian Youth Leader)

Youth Adventure 2018

26/06/2018 Panumas 0

เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2018 ทางมูลนิธิดรุณาทร คริสตจักรคู่สัญญาและมูลนิธิสัมผัสใจ ได้ร่วมกันจัดการอบรม “Youth Adventure 2018” ขึ้นที่ มูลนิธิสัมผัสใจ มีเยาวชนและพี่เลี้ยงจากคริสตจักรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 121 คน

เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change maker)

12/06/2018 Panumas 0

ถึงแม้บางครั้งผู้ใหญ่มองว่าเด็กและเยาวชนยังเด็กเกินไปที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เยาวชนสามารถที่เป็นผู้ที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ครอบครัวและชุมชนที่เขาอยู่ได้ เพียงแต่เราต้องเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้และมีพื้นที่ให้เขาได้ทดลองคิดทดลองทำ

ศิลปะการป้องกันตัว

12/06/2018 Panumas 0

จากสถานการณ์ความรุนแรงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ทำให้หลายคริสตจักรในคลัสเตอร์ฮฮด อมก๋อย ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยให้เยาวชนมีทักษะความรู้และความเข้าใจในการปกป้องตนเอง จึงได้ร่วมมือกับศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจภูธร ภาค 5  อบรมเยาวชนจำนวน  81 คน เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2018

ถ่ายทำวิดีโอประกอบบทเรียนปกป้องเด็ก

05/06/2018 Panumas 0

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2018 Andy Brown จาก RDD Team, Compassion International มาถ่ายทำวิดีโอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น, ผู้จัดการโครงการ และเด็ก ๆ ในโครงการเพื่อนำไปผลิตสื่อประกอบบทเรียนปกป้องเด็กของคอมแพสชั่น