ปรัชญาของคอมแพสชั่น เรื่องการเป็นคู่มิตร

ปก-การเป็นคู่มิตร

 

หัวขอเรื่องการเปนคูมิตรเปนเรื่องสําคัญยิ่งสําหรับเรา โดยผานการเปนคู มิตรกับคริสตจักรทองถิ่นนั้น โครงการและผลประโยชนตาง ๆ ซึ่งทําใหชีวิต เปลยนแปลงได้ ถูกส่ งลงไปถึงเด็กทารก เด็กๆ และนักศึกษาที่อยู่ ในความดูแลของเรา การเปนคูมิตรยังเปนกุญแจสําคัญตอโครงสรางและการทําหนาที่ของกิจการ อันซับซ้อนของคอมแพสชั่นทั่วโลกแม้ว่าการเป็นคู่มิตรมีหลากหลายรูปแบบก็ตาม คู่มิตรทุกรายต่างก็ได้ แสดงความสัมพันธ์ แบบร่วมมือรวมใจและมีการเอื่อประโยชน์ตอกัน โดยมีจุดเนนที่จะปลดปลอยเด็ก ๆ ออกจากความยากจนในพระนาม ของพระเยซู

Download

 

Comments