กิจกรรม “โตไปไม่โกง”

กิจกรรมเยาวชนรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นครั้งที่ 1 ของมูลนิธิดรุณาทร

“โตไปไม่โกง”

 

Music VDO เพลงโตไปไม่โกง – เยาวชนในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กร่มพระคุณ

Music VDO เพลงโตไปไม่โกง – เยาวชนในโครงการสัมพันธ์รัก คริสตจักรบ้านแม่แลบ

กิจกรรมเยาวชน Music VDO โตไปไม่โกง – โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรเมืองฮอด

Music VDO “โตไปไม่โกง – โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรเมืองฮอด

ขอขอบคุณ
Credit music : growinggood.org
Download music: http://growinggood.org/2010/06/song-growinggood/