No Image

อบรม Critical thinking

15/06/2015 Panumas 0

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และเปิดมุมมองให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และนำความรู้ที่ได้ มาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการทำพันธกิจรับใช้

เรียนหลักสูตร LDP

15/06/2015 Panumas 0

โดยมีหัวข้อทั้งหมดดังนี้ รุ่น 9 – ทักษะการสมัครงาน, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่น 10 และ รุ่น 11 – มุมมองความยากจน, การทำธุรกิจขนาดย่อม, ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณในชีวิตของคริสเตียน

อบรม Priceless Cube การต่อต้านการละเมิดสิทธิเด็กและการค้ามนุษย์

15/06/2015 Panumas 0

เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมเกิดความตระหนักในปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและการค้ามนุษย์ และรู้จักวิธีการป้องกัน และรู้วิธีการตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าวอย่างเหมาะสม

No Image

Making Discipleship ครั้งที่ 3

15/06/2015 Panumas 0

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ภาระใจ ในในการประกาศผ่านสายสัมพันธ์ มีทักษะในการสร้างสาวกอย่างมีประสิทธิภาพ

No Image

อบรมวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่าง

15/06/2015 Panumas 0

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอาชีพที่จะสามารถลงทุนเพื่อสร้างรายได้ได้ โดยใช้เวลาอบรม 30 ชั่วโมง ซึ่งนักศึกษา 1 คน สามารถเลือกเรียนได้ 2 ทักษะอาชีพจากอาชีพดังต่อไปนี้ การนวดเท้า, การสระผม ไดร์ผม ,เชทผม, นวดหน้า, แต่งหน้า ฯลฯ

ค่ายพักสงบ

15/06/2015 Panumas 0

เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้พักสงบกับพระเจ้า มีโอกาสทบทวนและพักฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า อีกทั้งได้เรียนรู้วิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยให้ชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว

ชมรมมีเดียคริสตจักรเมืองฮอด

04/05/2015 Web Master 0

จากการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเด็กในโครงการของคริสตจักรเมืองฮอด ทางคริสตจักรได้มีความมุ่งมั่นในการสร้างสาวก โดยการสร้างเด็กในคริสตจักรให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่จะเสริมสร้างเด็กตามความสามารถหรือตามที่ตนเองชอบ

อบรม Youth Qavah

23/03/2015 Web Master 0

เมื่อวันที่19 -21 กุมภาพันธ์ 2015 ได้มีการจัดอบรมสร้างผู้นำกระบวนการYouth Qavah สำหรับโครงการโซนกัลยานิวัฒนาณ ศูนย์พระคริสตธรรมสร้างสรรค์ ต.แจ่มหลวง อ. กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ตัวแทนผู้เข้าร่วม