มูลนิธิดรุณาทร

เด็ก  CYL ต้านคอร์รัปชั่น

เด็ก CYL ต้านคอร์รัปชั่น

เด็ก CYL คริสตจักรแบ๊พติสท์ บ้านเด่น TH962 ต.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ต้านคอร์รัปชั่น  กลุ่มเด็กในโครงการและเด็ก CYL ใน โซนมูเส่คี เดินรณรงค์และติดป้าย พร้อมสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้เห็นถึงผลกระทบจากการคอร์รัปชั่น การไม่รับสินบน หรือเงิน เพื่อ ลงคะแนน ก่อนจะมีการเลือกตั้ง นายกและสมาชิก อบต. ต.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ส่งผลให้ การเลือกตั้งที่เกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลง คือ ได้ นายก…