โซนบ่อแก้ว มูเสคี ร่วมวางแผนทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน

15/05/2018 Panumas 0

วันที่ 27 เมษายน 2018 ผู้ประสานงานพัฒนาคริสตจักรคู่สัญญาโซนบ่อแก้ว/มูเสคีได้ร่วมประชุมกับผู้นำคริสตจักรบ้านห้วยตอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อวางแผนแนวทางการทำพันธกิจเด็ก โดยได้แบ่งปันแนวทางการทำพันธกิจพัฒนาเด็กเยาวชนแบบบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานโปรแกรมพัฒนาเด็กแบบองค์รวม(Church outcome)

อบรมเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ออกแบบกิจกรรมเยาวชน

13/03/2018 Panumas 0

คลัสเตอร์ฮอด-อมก๋อย ได้จัดอบรมเสริมศักยภาพด้านการออกแบบกิจกรรมเยาวชน ให้สอดคล้องกับความต้องการเยาวชนยุคใหม่ มีเจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงและวิทยากรแต่ละโครงการ รวม 70 คนจาก 10 คริสตจักรเข้ารับการอบรมครั้งนี้

การอบรมเรื่องนโยบายปกป้องเด็กคลัสเตอร์สบเมย

13/03/2018 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็ก มูลนิธิดรุณาทร จัดอบรมนโยบายปกป้องเด็ก, บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก, กระบวนการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม และภัยออนไลน์  ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการของคลัสเตอร์สบเมย ณ สำนักเขตเบธเลเฮ็ม ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2018   โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 38 คนจาก 7 โครงการ

อบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อการปกป้องเด็ก ฮอด-อมก๋อย

19/12/2017 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็กได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้ทางกฏหมายเพื่อการปกป้องเด็ก” ให้กับผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กจากคลัสเตอร์ฮอด-อมก๋อย ณ คริสตจักรเมืองฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2017  โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 12 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 88 คน   

การจัดการรายกรณีในชุมชนเพื่อการคุ้มครองเด็ก

24/02/2016 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของคริสตจักรคู่สัญญาคลัสเตอร์กัลยาณิวัฒนา จำนวน 39 ท่าน ในเรื่อง “เรื่องการจัดการรายกรณีในชุมชนเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Community Case Management)

อบรมการจัดการรายกรณีในชุมชน

05/12/2015 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กของโครงการ เรื่องการจัดการรายกรณีในชุมชนเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Community Case Management)

Workshop การทำงานกับเด็ก 4-14 ปี

27/10/2015 Panumas 0

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2015 ทางทีมงานคอมแพสชั่นได้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการ Workshop เรื่อง “การทำงานกับเด็ก 4-14 ปี” ในงาน Empower 21 Thailand ณ คริสตจักรมหาชล กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่สนใจของพี่น้องคริสเตียนที่ต้องการทำพันธกิจพัฒนาเด็กที่คริสตจักรของตนเอง

ทบทวนบทบาทและแนวทางสร้างเครือข่ายการปกป้องเด็ก

03/09/2015 Panumas 0

แผนกปกป้องเด็ก มูลนิธิดรุณาทรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทบทวนบทบาทเจ้าหน้าที่ปกป้องเด็กและแนวทางการสร้างเครือข่าย” ให้แก่คริสตจักรคู่สัญญาคลัสเตอร์บ่อแก้วและกัลยาณิวัฒนา จำนวน 17 โครงการ เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2015

การอบรม Family Ministry

07/08/2015 Panumas 0

คอมแพสชั่นจัดการอบรม Family Ministry เมื่อวันที่27-29 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมลานนาพาเลซ มีเจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น ศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรต่างๆ เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 61 คน

อบรมการทำงานแบบ Home Base

23/06/2015 Panumas 0

ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2015 มูลนิธิดรุณาทรจัดอบรม “เตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรม Home base” ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งหมด 11 โครงการ 28 คน เพื่อให้ข้อมูลการทำงานแบบ Home base