หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 การออกแบบกิจกรรม

การออกแบบกิจกรรม

การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาเด็กและการปกป้องเด็กขั้นพื้นฐาน

ด้วยวิสัยทัศน์ของคอมแพสชั่นประเทศไทยที่ต้องการสนับสนุนให้คริสตจักรท้องถิ่นให้ความสำคัญกับเด็ก และสามารถดำเนินพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีแผนงานสนับสนุนการสร้างศักยภาพให้แก่คริสตจักรท้องถิ่นทั่วไปในการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2022 เราได้รับเชิญจาก ศจ. นิพนธ์ เหลืองเงิน  ประธานภาคที่ 8 สังกัดคณะ CMA ให้ถ่ายทอดเรื่องการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาเด็กและการปกป้องเด็กให้แก่ผู้นำคริสตจักรและศิษยาภิบาลจาก 12 คริสตจักรในสังกัด CMA ณ ห้องประชุม พระคริสธธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น คริสตจักรกลุ่มนี้ ไม่ได้เป็นคริสตจักรที่ได้รับการสนับสนุนแบบ Sponsorship จากคอมแพสชั่นประเทศไทย  พวกเขาทำพันธกิจเด็กในคริสตจักร เช่น การสอนระวีเด็ก การดูแลและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เด็ก และช่วยเหลือเด็กในด้านที่เด็กกำลังประสบปัญหาในชีวิตประจำวัน แต่พวกเขากำลังประสบปัญหาเรื่องเด็กให้ความสนใจกิจกรรมของคริสตจักรน้อยลง ประกอบกับปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นอุปสรรคต่อการมาทำกิจกรรมรวมกลุ่มที่คริสตจักร จึงทำให้เด็กและเยาวชนเหินห่างจากคริสตจักร และมีแนวโน้มที่จะขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับคริสตจักรและพระเจ้า

คอมแพสชั่นประเทศไทยจึงได้ส่งทีมงานที่ประกอบได้ด้วยตัวแทนจากฝ่ายฝึกอบรม  ฝ่ายSpecialist ฝ่าย M&E และเจ้าหน้าที่ประสานงานคริสตจักรคู่มิตร ไปจัดกระบวนการเพื่อหาสาเหตุของปัญหาเด็กและเยาวชนที่คริสตจักรกำลังประสบในปัจจุบัน  วิเคราะห์ศักยภาพของคริสตจักรในการทำพันธกิจเด็ก และวิเคราะห์ความต้องการของคริสตจักรในการเสริมสร้างศักยภาพของตนเองเพื่อการทำพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสาเหตุและช่องว่างหนึ่งของคริสตจักรคือ การขาดความรู้เรื่องจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  และขาดทักษะการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับพัฒนาการ/ความสนใจของเด็ก

ดังนั้นทางทีมงานจึงได้ถ่ายทอดเรื่องจิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาวัยรุ่น พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น  และแนวทางการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย  เพื่อให้คริสตจักรได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการปรับกิจกรรมเด็กของตนเอง นอกจากนั้นยังได้ถ่ายทอดเรื่องการปกป้องเด็กในบริบทที่คริสตจักรสามารถทำได้  เพื่อช่วยให้คริสตจักรสามารถออกแบบกิจกรรมสอนเด็กและเยาวชนในเชิงป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากการถูกทารุณกรรมได้  หรือ เมื่อเกิดเหตุเด็กถูกทารุณกรรม คริสตจักรจะสามาระรถให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถติดต่อประสานงานขอการช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาเด็กและการปกป้องเด็กเป็นเรื่องของคนทุกคน และคริสตจักรได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่ควรจะได้รับ การรู้จัก  ความรัก และการปกป้อง  คริสตจักรจะเป็นแหล่งความรู้หนึ่งในการพัฒนาเด็กและปกป้องเด็กในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ