หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรบ้านหนองม่วน

โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรบ้านหนองม่วน

เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรบ้านหนองม่วน

ชุมชนบ้านหนองม่วนเป็นชุมชนขนาดกลางชาวบ้านประกอบอาชีพการเกษตรเชิงเดี่ยว เลี้ยงชีพ จากไร่หมุนเวียนเป็นไร่ถาวรส่งผลให้พื้นที่ป่าจำนวนลดน้อยลง พื้นดินแห้งแล้ง ป่าต้นน้ำน้อยลง และพื้นดินปนเปื้อนสารเคมี ส่งผลต่อสุขภาพ ทำให้มีการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงถึงชาวบ้านและเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชน และชุมชนขาดองค์ความรู้ ขาดผู้นำร่องในการฟื้นฟูธรรมชาติ

ทางคริสตจักรบ้านหนองม่วนจึงขอเป็นอีกหนึ่งมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเราได้จัดทำกิจกรรมมากมาย เช่น สร้างฝายชะลอน้ำ เพาะกล้าไม้ โคกหนองนาโมเดล น้ำหมักปุ๋ยชีวิภาพ และเก็บขยะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้คนในชุมชน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ ได้รับความร่วมมือจากเด็กเยาวชน ผู้นำชุมชน คริสตจักร โรงเรียน ในการฟื้นฟูธรรมชาติ  ทำฝายชะลอน้ำ ได้ดักตะกอน เศษไม้ ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น   

ครูศาสนาพัชรพร โชคนที ศิษยาภิบาลคริสตจักรบ้านหนองม่วน กล่าวว่า  “สำหรับทางโครงการของเราก็ได้คำนึงถึงผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากชุมชนได้การเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมากขึ้น ดังนั้นจึงได้รณรงค์ให้เด็ก ๆ ทุกคนให้มีเป้าหมายและทิศทางเดียวกันในการฟื้นฟู”

เยาวชนพูดถึงกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ว่า

“หนูได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างนั้นสวยงานแค่ไหน เราจึงต้องปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดี”

“หนูได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไข อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้วิธีดูแลป่าไม้ ต้นน้ำ ให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน”

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรบ้านหนองม่วน

สร้างฝายชะลอน้ำ / เพาะกล้าไม้ / โคกหนองนาโมเดล / น้ำหมักปุ๋ยชีวิภาพ / เก็บขยะ

ที่มาปัญหา

เนื่องจากชุมชนเป็นชุมชนขนาดกลางชาวบ้านประกอบอาชีพการเกษตรเชิงเดี่ยว เลี้ยงชีพ จากไร่หมุนเวียนเป็นไร่ถาวรส่งผลให้พื้นที่ป่าจำนวนลดน้อยลง พื้นดินแห้งแล้ง ป่าต้นน้ำน้ำน้อยลง และพื้นดินปนเปื้อนสารเคมี สุขภาพการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงถึงชาวบ้านและเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชน และชุมชนขาดองค์ความรู้ ขาดผู้นำร่องในการฟื้นฟูธรรมชาติ

จุดประสงค์

2.1 เพื่อฟื้นฟูทรัพยการป่าต้นน้ำ ป่าชุมชน

2.2 เพื่อปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ถูกทำลาย

2.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ชุมชน คริสตจักร รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

  • เพื่อชาวบ้านในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และตระหนักถึงการดูแลรักษาสวนเอเดน

 การดำเนินงาน

เริ่มกิจกรรมเมื่อ 1 มิถุนายน 2020 จนถึงปัจจุบัน

  • เดือนมีนาคม ทำแนวกันไฟป่า
  • เดือนเมษายน เพาะกล้าไม้  สร้างฝายชะลอน้ำ
  • เดือนมิถุนายน ปลูกป่า
  • เดือนตุลาคม ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ  
  • เดือนธันวาคม เพาะกล้า

ผลที่เกิดขึ้น

ได้รับความร่วมมือจากเด็กเยาวชน ผู้นำชุมชน คริสตจักร โรงเรียน ในการฟื้นฟูธรรมชาติ  ทำฝายชะลอน้ำ ได้ดักตะกอน เศษไม้ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น

ผู้มีส่วนร่วม

  • เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชน
  • โรงเรียน คริสตจักร
  • นายอำเภอแม่ลาน้อยและทีมงาน
  • หน่วยงานพัฒนาสังคมและบริการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย / ศูนย์เชื่อผู้รับใช้ในประเทศไทย / อบต. / คริสตจักรเขตแม่ลาน้อย คริสตจักรกระเหรี่ยงแบ๊พติสในประเทศไทย(TKBC) หน่วยงานพชบ. ฯลฯ

 จำนวนผู้ร่วมทำกิจกรรม 60-150 คน

 ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ 

ครูศาสนาพัชรพร โชคนที ศิษยาภิบาลคริสตจักรบ้านหนองม่วน

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ