แบบสำรวจการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนของคริสตจักรท้องถิ่น

แบบสำรวจการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนของคริสตจักรท้องถิ่น

มูลนิธิดรุณาทรได้จัดทำแบบสำรวจชุดนี้ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของคริสตจักรในประเทศไทยว่ามีรูปแบบการทำพันธกิจเด็กอย่างไร และทราบถึงสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และความพร้อมของคริสตจักรในการช่วยเหลือหรือพัฒนาเด็กและเยาวชนเหล่านั้น

แบบสำรวจการรับรู้สถานการณ์และการแจ้งข่าวของเยาวชนจากเหตุการณ์การถูกทารุณกรรม

แบบสำรวจการรับรู้สถานการณ์และการแจ้งข่าวของเยาวชนจากเหตุการณ์การถูกทารุณกรรม

การเก็บข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจเรื่องการปกป้องตัวเองจากการถูกทารุณกรรมของวัยรุ่น แล้วนำข้อมูลมาหาแนวทางในการพัฒนาวัยรุ่นในด้านนี้ต่อไป