หน้าแรก 9 Category: Download
ชุดแหล่งข้อมูลสำหรับลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก

ชุดแหล่งข้อมูลสำหรับลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก

Compassion International, World Vision, Buckner International, CBN และ IJM มีพันธกรณีร่วมกันเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองเด็กที่มีความเสี่ยง แสวงหาการทำให้สิทธิของเด็กสมบูรณ์ เสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันตนเอง และลดระดับความรุนแรงต่อเด็กที่มีอยู่ในปัจจุบัน

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 15-18ปี ปีที่1

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 15-18ปี ปีที่1

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 15-18ปี ปีที่1

หลักสูตรแบ่งเป็นด้าน 16 ด้าน ประกอบด้วย การเตรียมตัวสู่การสมรส , การแก้ไขปัญหา , การได้งานและการรักษางาน ,การจัดการแผนงานธุรกิจ , การบริหารเวลา , การปฐมพยาบาล

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-14ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-14ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-14ปี ปีที่2

หลักสูตรแบ่งเป็นด้าน 13ด้าน ประกอบด้วย การเตรียมตัวสู่การสมรส , การแก้ไขปัญหา , การได้งานและการรักษางาน , การบริหารเวลา , การปฐมพยาบาล , ค้นหาสิ่งที่ฉันถนัด

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-14ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-14ปี ปีที่1

หลักสูตรสากลสำหรับวัยรุ่น 12-14ปี ปีที่1

หลักสูตรแบ่งเป็นด้าน 13ด้าน ประกอบด้วย การเตรียมตัวสู่การสมรส , การแก้ไขปัญหา , การได้งานและการรักษางาน , การบริหารเวลา , การปฐมพยาบาล