หน้าแรก 9 Download 9 Category: งานวิจัย
สรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน อายุ15 ปีขึ้นไปในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

สรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน อายุ15 ปีขึ้นไปในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

จากการสุ่มตัวอย่างสารวจความคิดเห็นของเยาวชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนของคริสตจักรคู่สัญญา จานวน 2,260 คน ในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ...
สรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน อายุ15 ปีขึ้นไปในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

สรุปการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปต่อเรื่องเพศศึกษา

ปัจจุบันทัศนคติทางเพศของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกอย่างเปิดเผยในเรื่องเพศ หากไม่มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เยาวชนรู้จักการปฏิบัติและวางตัวให้เหมาะสมกับวัย ทัศนคติเหล่านั้นสามารถชักนาไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ เช่น...
สรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน อายุ15 ปีขึ้นไปในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ถอดบทเรียน ปัจจัยความสำเร็จ

การศึกษา ปัจจัยความสาเร็จในการจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถอดบทเรียนการทาพันธกิจพัฒนาเด็กปฐมวัยของคริสตจักรที่ได้ทาพันธกิจนี้อยู่ แล้วนาความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้แก่คริสตจักรอื่น ๆ ที่สนใจในการทาพันธกิจพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป...