หน้าแรก 9 Download 9 Category: หนังสือ
ชุดแหล่งข้อมูลสำหรับลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก

ชุดแหล่งข้อมูลสำหรับลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก

Compassion International, World Vision, Buckner International, CBN และ IJM มีพันธกรณีร่วมกันเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองเด็กที่มีความเสี่ยง แสวงหาการทำให้สิทธิของเด็กสมบูรณ์ เสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันตนเอง และลดระดับความรุนแรงต่อเด็กที่มีอยู่ในปัจจุบัน

คริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

คริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

หนังสือการ์ตูนเรื่อง “คริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน” เป็นประสบการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงของคริสตจักรท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ที่ได้แสดงความรักของพระเจ้าและเพื่อนบ้าน ผ่านทางคริสตจักร โดยการดำเนินพันธกิจการพัฒนาชุมชนจนกระทั่งนำไปสู่การพลิกฟื้นชุมชนแห่งนี้ขึ้น

“คาวาห์” การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

“คาวาห์” การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

“คาวาห์” (การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน) เป็นคำภาษาฮีบรูที่หมายถึง “การผูกพันกัน การรอคอยด้วยใจจ่อ ความมุ่งหวัง และความคาดหวัง” คำนี้รวบรวมความหมายของการคิดในแง่ดี การมีความหวังและแนวคิดของการทำงานร่วมกันเอาไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและยั่งยืน

ปรัชญาของคอมแพสชั่น เรื่องการเป็นคู่มิตร

หัวขอเรื่องการเปนคูมิตรเปนเรื่องสําคัญยิ่งสําหรับเรา โดยผานการเปนคู มิตรกับคริสตจักรทองถิ่นนั้น โครงการและผลประโยชนตาง ๆ ซึ่งทําใหชีวิต เปลยนแปลงได้ ถูกส่งลงไปถึงเด็กทารก เด็กๆ และนักศึกษาที่อยู่ ในความดูแลของเรา

ปรัชญาของคอมแพสชั่น เรื่องคริสตจักร

ในหนังสอเล่มนี้เราอธิบายความเข้าใจของคอมแพสชั่นเกี่ยวกับแนวคิดหลักๆ วาดวยคริสตจักรและนัยตาง ๆ ในทางปฏิบัติตอความเขาใจดังกลาว ในเบื้องตน พระเยซทรงนำเสนอคริสตจักรในฐานะชุมชนของอาณาจักรที่มี พลังขับเคลื่อนเป็นพลังฝายวิญญาณบนแผนดินโลกที่ไมอาจหยุดยั้งได

ปรัชญาในการทำพันธกิจของคอมแพสชั่น “ความยากจน”

“ความยากจน” เป็นหนึ่งในชุดปรัชญาในการทำพันธกิจ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรคอมแพสชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล ปรัชญาในการทำพันธกิจคอมแพสชั่นชุดนี้