หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 Category: เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อบรมภาคปฏิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำ

อบรมภาคปฏิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำ

อบรมภาคปฏิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำ ในการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และการตอบสนองต่อวิกฤตสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียง ๗ กระบุงโมเดล ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สืบเนื่องจากค่าย “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม”เมื่อวันที่...
อาสาปลูกป่า-เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ-เยาวชนปลอดยาเสพติด

อาสาปลูกป่า-เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ-เยาวชนปลอดยาเสพติด

Youth and Creation Care “อาสาปลูกป่า-เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ-เยาวชนปลอดยาเสพติด” โดย คริสตจักรแม่เอาะ คลัสเตอร์อินทนนท์ มูลนิธิดรุณาทร และองค์กรเครือข่าย 23 กันยายน 2566 ณ คริสตจักรแม่เอาะ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิดรุณาทร ส่งเสริมแคมเปญ...
ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ  และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

“แคมเปญ Youth and Creation Care มูลนิธิดรุณาทร” มูลนิธิดรุณาทร จัดค่ายเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม” มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) องค์กรไม่แสวงผลกำไร ให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม ส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...
คริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ

คริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ

เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ เนื่องจากคริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ธรรมชาติ ทำให้พบเห็นปัญหาการบุกรุกป่าอยุ่บ่อยครั้ง จึงก่อตั้งกิจกรรมต่างๆ...
Creative Media Contest

Creative Media Contest

ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี  เข้าร่วมการเสาวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “เยาวชนกับโลกำออนไลน์ 2”  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-12.00 น. พบกับ วิทยากร  นายวุฒิชัย  พุ่มสงวน  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ...
โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรบ้านหนองม่วน

โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรบ้านหนองม่วน

เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรบ้านหนองม่วน ชุมชนบ้านหนองม่วนเป็นชุมชนขนาดกลางชาวบ้านประกอบอาชีพการเกษตรเชิงเดี่ยว เลี้ยงชีพ จากไร่หมุนเวียนเป็นไร่ถาวรส่งผลให้พื้นที่ป่าจำนวนลดน้อยลง พื้นดินแห้งแล้ง ป่าต้นน้ำน้อยลง และพื้นดินปนเปื้อนสารเคมี...