เรียนรู้การเกษตรแบบพอเพียง

24/09/2015 Panumas 0

นักศึกษาในโครงการพัฒนาผู้นำ 7 คน เข้ารับการอบรมที่ UHDP เมื่อ 6-10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเรียนรู้เรื่องการเกษตรแบบพอเพียง  การเก็บเมล็ดพันธุ์ การเลี้ยงหมู การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และเยี่ยมชุมชนที่ทำเกษตรหลังบ้าน

วิถีการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

24/09/2015 Panumas 0

กลุ่มน้อง ๆ เยาวชนจากคริสตจักรห้วยน้ำขาว โดยการนำของอาจารย์สมศักดิ์  คล่องกระโจนคีรี ได้มีโอกาสไปเรียนรู้วิถีการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนกับโจน จันได

สื่อมีเดียปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนของการรักษาความบริสุทธ์ทางเพศ

13/07/2015 Panumas 0

ผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ชมรมสื่อมิเดียเด็กและเยาวชนคสัสเตอร์อมก๋อย และฮอด ได้ผลิตสื่อมีเดียปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการรักษาความบริสุทธ์ทางเพศ ในเดือนแห่งความรัก (กุมภาพันธ์ 2015 )

No Image

อบรม Critical thinking

15/06/2015 Panumas 0

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และเปิดมุมมองให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และนำความรู้ที่ได้ มาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการทำพันธกิจรับใช้

เรียนหลักสูตร LDP

15/06/2015 Panumas 0

โดยมีหัวข้อทั้งหมดดังนี้ รุ่น 9 – ทักษะการสมัครงาน, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่น 10 และ รุ่น 11 – มุมมองความยากจน, การทำธุรกิจขนาดย่อม, ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณในชีวิตของคริสเตียน

อบรม Priceless Cube การต่อต้านการละเมิดสิทธิเด็กและการค้ามนุษย์

15/06/2015 Panumas 0

เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมเกิดความตระหนักในปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและการค้ามนุษย์ และรู้จักวิธีการป้องกัน และรู้วิธีการตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าวอย่างเหมาะสม

No Image

Making Discipleship ครั้งที่ 3

15/06/2015 Panumas 0

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ภาระใจ ในในการประกาศผ่านสายสัมพันธ์ มีทักษะในการสร้างสาวกอย่างมีประสิทธิภาพ

No Image

อบรมวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่าง

15/06/2015 Panumas 0

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอาชีพที่จะสามารถลงทุนเพื่อสร้างรายได้ได้ โดยใช้เวลาอบรม 30 ชั่วโมง ซึ่งนักศึกษา 1 คน สามารถเลือกเรียนได้ 2 ทักษะอาชีพจากอาชีพดังต่อไปนี้ การนวดเท้า, การสระผม ไดร์ผม ,เชทผม, นวดหน้า, แต่งหน้า ฯลฯ

ค่ายพักสงบ

15/06/2015 Panumas 0

เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้พักสงบกับพระเจ้า มีโอกาสทบทวนและพักฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า อีกทั้งได้เรียนรู้วิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยให้ชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว

ชมรมมีเดียคริสตจักรเมืองฮอด

04/05/2015 Web Master 0

จากการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเด็กในโครงการของคริสตจักรเมืองฮอด ทางคริสตจักรได้มีความมุ่งมั่นในการสร้างสาวก โดยการสร้างเด็กในคริสตจักรให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่จะเสริมสร้างเด็กตามความสามารถหรือตามที่ตนเองชอบ