หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การปกป้องเด็ก 9 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “สิทธิเด็ก ที่อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยปกป้อง”

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “สิทธิเด็ก ที่อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยปกป้อง”

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลทุกคน และขอชื่นชมน้องๆ ทุกคนที่ส่งผลงานเข้ามาด้วยนะคะ อย่างไรก็ตาม อยากให้ทุกคนหมั่นเพียรฝึกฝนในการเขียนกันต่อไป ขอสนับสนุนให้ทุกคนฝึกคิดฝึกเขียนในเรื่องราวที่ตนเองสนใจบ่อยๆ ก็จะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนและการนำเสนอเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

และขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

อ่านผลงานของเด็กๆ ได้ด้านล่างนี้ค่ะ

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผลการตัดสิน คริสตจักร ชื่อ-นามสกุล ผลงาน
ชนะเลิศอันดับ 1 น้ำพระทัยบึงกาฬ ด.ช.วงศกร ปาทา
ชนะเลิศอันดับ 2 ทุ่งจำเริง ด.ญ.ทิฆัมพร เนงแก้ว
ชนะเลิศอันดับ 3 พญาไพรเล่าจอ ด.ญ.นาซีละ ลาหู่นะ
รางวัลชมเชย เหว่ตลู ด.ญ.ภัทรศยา ตาคำ
รางวัลชมเชย บ้านโป่ง ด.ญ.ชาริวรรณ โสภาสถาวรกุล
รางวัลชมเชย สันติสุข ด.ญ.ณัชฐณิชา พิชัยสกุลสุทธิ
รางวัลชมเชย เมืองนะบ้านจองคำ น.ส.ณิชกานต์ จะที
รางวัลชมเชย พระวิญญาณบริสุทธิ์ ด.ช.ญาณพัฒน์ ซ่อนกลิ่นไพร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการตัดสิน คริสตจักร ชื่อ-นามสกุล ผลงาน
ชนะเลิศอันดับ 1 สันติสุข ด.ญ.จีรนันท์ หยกสินเพชร
ชนะเลิศอันดับ 2 บ้านแม่สลิดหลวง น.ส.กนกพร กวีนิเวศ
ชนะเลิศอันดับ 3 น้ำพระทัยบึงกาฬ ด.ช.โยชูวา จันทรา
รางวัลชมเชย ที่ 1 ฝาง ด.ญ.อัญญาณี จันทร์คำแดง
รางวัลชมเชย สันติสุข ด.ญ.จรณินท์ สำราญศรี
รางวัลชมเชย แม่แฮใต้ น.ส.วีรดา เกษมเลิศตระกุล
รางวัลชมเชย แม่ออกฮู ด.ญ.มาลิณี
รางวัลชมเชย ที่ 1 ฝาง น.ส.กันธิกา ขันมอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการตัดสิน คริสตจักร ชื่อ-นามสกุล ผลงาน
ชนะเลิศอันดับ 1 เมืองคอง น.ส.ธันย์ชนก กิริ
ชนะเลิศอันดับ 2 บ้านยงไท้ น.ส.ปาริชาติ ตันติธนาภักดี
ชนะเลิศอันดับ 3 บ้านยงไท้ น.ส.พัชรกานตร์ สกุลยืนยงยิ่ง
ชนะเลิศอันดับ 3 บ้านแม่สลิดหลวง น.ส.อโณทัย โศจิอรุณ
ชนะเลิศอันดับ 3 บ้านสันติคีรี น.ส.ศิริวรรณ ยูลึ
รางวัลชมเชย ที่ 1 ฝาง น.ส.จิตราพร ปัญญา
รางวัลชมเชย เมืองนะบ้านจองคำ น.ส.คำอ่อง ลุงซอ
รางวัลชมเชย บ้านยงไท้ น.ส.นารีรัตน์ ลีฟู
รางวัลชมเชย ทีมูโกล น.ส.ชญาดา
รางวัลชมเชย เตียนอาง น.ส.กนกวรรณ ปู่ขาว

ระดับอุดมศึกษา

ผลการตัดสิน คริสตจักร ชื่อ-นามสกุล ผลงาน
ชนะเลิศอันดับ 1 บ้านห้วยกระทิง น.ส.สุชาดา พงศ์พูนภัสสร
ชนะเลิศอันดับ 2 ไทอากาศอำนวย น.ส.อลิชา สุริวรรณ
ชนะเลิศอันดับ 2 บ้านสบโขง นายอาชิด พิศาลพิมาน
ชนะเลิศอันดับ 3 น้ำพระทัยบึงกาฬ น.ส.ปานชีวัน ปาทา
ชนะเลิศอันดับ 3 สัมพันธ์บ้านละอูบ น.ส.พรชิตา ยงธนสารกุล
รางวัลชมเชย ผาสุก น.ส.สุราวี แซ่พากู่
รางวัลชมเชย แม่มิงค์ น.ส.ดาวฟ้า สิทธิ์คงชัย
รางวัลชมเชย ขุนยวม น.ส.สุธาสินี ธรรมเกิดสุข
รางวัลชมเชย ขุนยวม น.ส.ฐิติรัตน์ ประชาเรือนรัศมี
รางวัลชมเชย แม่แฮใต้ น.ส.วางใจ เทิดถวัลย์ชัย
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ