หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 ค่ายเยาวชนดรุณาทรนักสื่อความหมายธรรมชาติ

ค่ายเยาวชนดรุณาทรนักสื่อความหมายธรรมชาติ

โครงการรณรงค์เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิดรุณาทร

ค่ายเยาวชนดรุณาทรนักสื่อความหมายธรรมชาติ

15-19 ตุลาคม 2565

มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) จัดค่ายเยาวชนดรุณาทรนักสื่อความหมายธรรมชาติ ณ ป่าแม่ตืนแม่แตง ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2565 มีเยาวชนจาก 8 คริสตจักรเข้าร่วม ค่ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “Go Green กับ ดรุณาทร” ส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการมีจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนเข้าใจและเห็นคุณค่าของความสำคัญของธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้าง ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับป่าไม้ ปัจจัยการเกิดป่าและระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่าง สัตว์ พืช และมนุษย์ ตลอดจนได้รับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และคาดหวังว่า เมื่อเยาวชนกลับไปภูมิลำเนาของตนเองจะต่อยอดในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา และเกิดการขับเคลื่อนการเรียนรู้และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชมและสังคมต่อไป

ค่ายนี้เป็นความร่วมมือกับ ชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า และกลุ่มเยาวชนเครือข่ายไทยรักษ์ป่า

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านและขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ