หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 ฟื้นเอเดน : โอ้-ดานิเอล ศิราไพบูลย์พร

ฟื้นเอเดน : โอ้-ดานิเอล ศิราไพบูลย์พร

โอ้ ดานิเอล ศิราไพบูลย์พร

ศิษย์เก่าโครงการพัฒนาเด็ก คริสตจักรวรกาย จังหวัดลำปาง

“พระเจ้าตรัสว่า “ดูนี่ เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิด ซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน  และต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า” (ปฐมกาล 1:29)

พระเจ้าสร้างน้ำ ฟ้า พื้นแผ่นดิน และสัตว์ โดยมอบให้มนุษย์เป็นผู้ดูแล ส่วนธัญพืชและต้นไม้ผลนั้นก็มอบให้เป็นอาหารของมนุษย์ด้วย… โอ้-ดานิเอล ศิราไพบูลย์พร เชื่อว่าอย่างนั้น และด้วยความเชื่อก็ทำให้มุมมองที่โอ้มีต่อบทบาทของตัวเองกับธรรมชาติคือผู้คอยรักษา ดูแล และฟื้นฟู ให้โลกอุดมไปด้วยอาหารเพื่อให้จำนวนประชากรโลกและธรรมชาติสมดุลขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

โอ้เติบโตมาในจังหวัดลำปาง แถบภาคเหนือที่รายล้อมด้วยภูเขาและธรรมชาติมากมายทำให้เขามองเห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใกล้ตัว ดังเช่นภูเขาหัวโล้นหลายลูกที่ทำให้เกษตรกรหลายคนต้องเป็นหนี้สิน และวิกฤตด้านอาหารที่เกิดขึ้นกับคนรอบตัว ปัญหาเหล่านี้เองที่กลายเป็นแรงผลักดันให้โอ้สนใจในหลักการ “โคก-หนอง-นา” หลักกสิกรรมที่ใช้หลักการพึ่งพาตัวเองด้วยการจัดการพื้นที่ ซึ่งผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อให้มนุษย์มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ เหมือนกับการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ

โอ้-ดานิเอล วิทยากรวัยย่างเข้า 22 ปี ผู้กำลังเดินสายบรรยายที่จังหวัดสุโขทัยเรื่องปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ที่เป็นผลพวงจากการศึกษาต่อยอดเรื่องโคกหนองนาในวันนี้ ได้เล่าย้อนให้เราฟังถึงเส้นทางของวิถีชีวิตการทำกสิกรรม โดยเริ่มต้นจากเรื่องราวชีวิตในวัยเด็ก

โอ้เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าของโครงการ คริสตจักรวรกาย จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นคู่มิตรกับคอมแพสชั่น เขาเริ่มเข้าโครงการตั้งแต่อายุได้เพียง 6 ปี ด้วยคำแนะนำของคุณตาที่ต้องการส่งเสริมให้เขาเติบโตขึ้นทางความเชื่อตามแบบฉบับของครอบครัวคริสเตียน

“การเรียนในโครงการเป็นอะไรที่สนุกมากครับ มีกิจกรรมเยอะ  ทั้งได้เรียน ได้เจอเพื่อน ได้ออกไปนอกพื้นที่เพื่อทัศนศึกษาด้วย และยังมีค่ายของแต่ละโครงการอีก  ตอนเด็กๆ ผมเลยตื่นเต้นมากที่ได้ไปเรียน”

นอกจากจะได้เติบโตทางความเชื่อผ่านการเรียนรู้พระคำของพระเจ้า เขาก็ยังได้ทำกิจกรรมอื่นๆ และฝึกฝนทักษะชีวิตอีกมากมายผ่านการดูแลของเจ้าหน้าที่ในโครงการและหลักสูตรของคอมแพสชั่นทั้ง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการเรียนรู้, ด้านสุขภาพ, ด้านจิตวิญญาณ และด้านสังคม ทั้งหมดนี้ได้สร้างรากฐานในการดำเนินชีวิตที่แข็งแรงให้กับเขา จนกระทั่งตอนนี้ก็ยังมีบทบาทในคริสตจักรเดิมที่โตมาด้วยการร่วมรับใช้ในตำแหน่งรองประธานอนุชน

“ผมว่าชีวิตที่โตในโครงการมีส่วนมากๆ ที่ส่งผลให้ผมกลายเป็นตัวผมอย่างทุกวันนี้  ทำให้ผมสนใจสิ่งสร้างของพระเจ้า และเรื่องราวของความสมบูรณ์ในอดีตสมัยมีสวนเอเดนจนกลายเป็นเป้าหมายในการรับใช้ที่อยากฟื้นฟูป่าเพื่อให้มนุษย์ได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างไม่ขาดแคลน”

โอ้พูดถึงโครงการอันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขามีเส้นทางชีวิตดังปัจจุบัน การที่เขาอยู่ในครอบครัวที่มีสมาชิกกว่า 7 คน อยู่ร่วมกันโดยใช้พื้นที่บริเวณบ้านทำโคกหนองนาอยู่ก่อนแล้วประกอบกับความสนใจที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชีวิตที่ทำให้เขาตัดสินใจไม่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างคนส่วนใหญ่ในวัยเดียวกัน แล้วหันมาศึกษาหลักกสิกรรมแบบโคกหนองนากับครอบครัวอย่างจริงจังแทน

เขาให้ความเห็นว่าการทำโคกหนองนาก็เหมือนกับการสร้างแหล่งอาหารให้กับตัวเองด้วยการพึ่งพาธรรมชาติให้ได้มากที่สุดจึงลดจำนวนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มาก นอกจากนี้ยังสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปขายเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมอีก ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการปลูกผัก, ผลิตภัณฑ์จากไข่กับปลาที่เลี้ยงอยู่, น้ำหมักจุลินทรีย์, ถ่าน และอื่นๆ อีกมากมายที่ถูกจัดสรรปันส่วนอย่างลงตัวในพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 30 ไร่

“ผมขอบคุณพระเจ้าเสมอที่ตัวเองได้รับพระพรมากมาย  มีอาหารกิน ไม่เคยขัดสน ในขณะที่เกิดความกันดารอาหารขึ้นบนโลกนี้”

โอ้เล่าว่า เขานึกขอบคุณพระเจ้าเสมอที่ตัวเองมีพอกิน พออยู่ พอใช้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยเงินทอง แต่ก็ไม่เคยขัดสน แล้วยังได้รับโอกาสจากโครงการในความดูแลของมูลนิธิดรุณาทรและครอบครัวที่ให้ทั้งแรงบันดาลใจ ความรู้ ทักษะในการดำเนินชีวิต รวมไปถึงเป้าหมายในการรับใช้

ปัจจุบันนี้ การทำโคกหนองนากลายเป็นทั้งวิถีการดำเนินชีวิต อาชีพ และงานรับใช้ของโอ้ อย่างที่เขากล่าวไปตั้งแต่เริ่มแรกของการพูดคุยในครั้งนี้ว่าความใฝ่ฝันในชีวิตของเขาคือการให้โลกอุดมไปด้วยอาหาร ดังนั้น เขาจึงใช้ชีวิตด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง รักษา และฟื้นฟู โดยมีส่วนช่วยให้ความรู้คำปรึกษาเรื่องหลักกสิกรรมแบบโคกหนองนาที่จะสามารถสร้างแหล่งอาหารและใช้วัตถุดิบที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อมนุษย์จะสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ไม่ทำลาย และไม่บุกรุก

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ