หน้าแรก 9 เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

 

คริสตจักรแบ๊พติสท์ลาหู่บ้านปางมะหัน

โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรปางมะหัน  ต.เทิดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

พันธกิจเยาวชน : กิจกรรมอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อมป่าต้น

 1. น้ำผึ้งอารมณ์ดี สร้างบ้านผึ้งสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดสารเคมี ดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  ป่าต้นน้ำ
 2. สวนผักกสิกรรมธรรมชาติ ดูแล รักษา ฟื้นฟูดิน ปลอดสารเคมี
 3. ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการรักษา ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำ เช่น สบู่ธรรมชาติชาพันปี น้ำพริกข่าป่า ขิงฉาบ/ลูกอมขิง กล้วยฉาบหม่าล่า คอมบูฉะชาพันปี หมอนใบชาพันปี

พันธกิจครอบครัว : กิจกรรมครอบครัวพอเพียง

 1. สวนครัวหลังบ้านผักปลอดสารพิษตามหลักกสิกรรมธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
 2. ยาสมุนไพรพื้นฐานประจำบ้าน (ยาหม่องสมุนไพร น้ำมันนวดสมุนไพร) ปลูกสมุนไพรในสวน งดการใช้สารเคมี ดูแลรักษาพื้นที่สวนป่าต้นน้ำ
 3. การจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เริ่มจากแกนนำ 12 ครัวเรือน คัดแยกขยะ รณรงค์ และจัดการเผากำจัดโดยใช้นวตกรรม “เตาเผาขยะชีวมวล” ที่สร้างโดยชาวบ้าน (ลิขสิทธิ์ อ.โกศล แสงทอง)

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรสมานสามัคคีบ้านห้วยกระทิง

ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรห้วยกระทิง  ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมพัฒนาเส้นทางน้ำตก กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล ศึกษาเส้นทางธรรมชาติที่เน้นเรื่องของสมุนไพร และทำฝายกั้นน้ำ

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรสังขละบุรี

โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรสังขละบุรี  ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ปลูกป่าในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันระลึกเยาวชนวันพ่อวันแม่ และวันสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรบ้านแจ่มหลวง

ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่  คริสตจักรบ้านใหม่พัฒนา ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

การดูแลรักษาป่าต้นน้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต

โครงการเจริญกรุงไมตรีจิต  ยานนาวา กรุงเทพ

รณรงค์เรื่อง ทิ้งขยะลงถัง ไม่ทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรแม่เอาะ

หอพักพัฒนาเด็กคริสตจักรบ้านแม่เอาะ  ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรริมแจ่ม (บ้านแม่ซา)

หอพักนักเรียนบ้านแม่ซา  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมอนุรักษณ์ทางบกและน้ำ ปลูกป่า ทำแนวกันไฟ ทำฝายชะลอ และเก็บขยะในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรสบแม่รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรสบแม่รวม  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

คริสตจักรห้วยผา (ทีมูเล)

ศูนย์คริสเตียนศิโยน  ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 • ทำฝายชะลอน้ำ
 • ปลูกป่า

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรแม่หอย

ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนซีนาย  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 • การปลูกป่า การทำฝายชะลอน้ำ การทำแนวกันไฟ การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ
 • การเก็บขยะจากหมู่บ้านไปยังอีกหมู่บ้าน
 • การวิ่งเดินอธิษฐาน เผื่อสิ่งแวดล้อมและสันติภาพของโลก

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรหนองม่วน

โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรหนองม่วน  ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

สร้างฝายชะลอน้ำ / เพาะกล้าไม้ / โคกหนองนาโมเดล / น้ำหมักปุ๋ยชีวิภาพ เก็บขยะ

 รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรบ้านเคลอะเด (ซิแบร)

โครงการพัฒนาเด็กภูตะวัน  ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

อนุรักษ์สัตว์น้ำ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรบ้านแม่ละอุป

หอพักนักเรียน บ้านห้วยยา  ต.แจ่มหลวง อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในชุมชน ผลประโยชน์เกิดขึ้นในชุมชน สิ่งแวดล้อมคงอยู่รุ่นสู่รุ่น การอนุรักษ์สัตว์น้ำ ทำแนวกันไฟ ทำฝายดักตะกอน ปลูกป่า (เป็นกิจกรรมที่โครงการจัดทำทุกปี)

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ

ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน กอโมทะ  ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เยาวชนคนรักป่า

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรสบโขง

ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรสบโขง  ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 • ประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษ (จัดในพื้นที่ที่ไม่มีสารเคมี)
 • การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ มีการทำแผนที่ แบ่งพื้นที่พื้นที่ทำกิน
 • กิจกรรมบวชป่า เชิญทั้งศาสนาคริสต์และพุทธ
 • ทำแนวกันไฟ

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรตอปลาเด

โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรตอปลาเด  ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ปลูกป่า ทำฝายชะลอน้ำ ทำแนวกันไฟ อนุรักษ์ปลา และรณรงค์การหยุดเผาป่า

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรท่าตาฝั่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรท่าตาฝั่ง  ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ ที่ทำ

 1. เด็ก= Art and my feelings
 2. เยาวชน=ผู้นำเยาวชนกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง
 3. กลุ่มผู้หญิง=ผู้หญิงกับบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรแม่เหาะ

ศูนย์พัฒนาเด็ก หนึ่งชีวิตหนึ่งความหมาย  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

เก็บขยะชุมชน ปลูกป่า แนวกันไฟ ฝายกั้นน้ำ

รายละเอียดกิจกรรม

คริสตจักรแม่ลายเตียนอาง

โครงการทางพระพรสู่ชีวิต  ต.บ่อหลวง อ. ฮอด, เชียงใหม่

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม /สอนเด็กๆ เกี่ยวกับการทิ้งขยะ /รณรงค์ห้ามเผาป่า /การเก็บขยะ/ การปลูกป่า

รายละเอียดกิจกรรม