หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 พันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว

พันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว

พันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว

ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและสถาบันแรกที่มีความสำคัญ ในการสร้างความเชื่อที่ถูกต้องให้แก่เด็กเพื่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณอย่างมั่นคง

พันธกิจครอบครัวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคริสตจักรและพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมครอบครัวให้มีการใช้เวลาร่วมกันเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและสนับสนุนให้จิตวิญญาณของสมาชิกในครอบครัวเติบโตและเข้มแข็ง คริสตจักรจึงต้องให้การสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อครอบครัวมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สมาชิกทุกคนในครอบครัวรับรู้บทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง มีความรู้มีทักษะในการเสริมสร้างจิตวิญญาณของกันและกันให้เติบโตขึ้น ก็เท่ากับเรากำลังสร้างผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ได้อย่างมีคุณภาพ 

คอมแพสชั่นประเทศไทย เห็นความสำคัญของพันธกิจครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญและมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนอย่างมาก ดังนั้นคอมแพสชั่นประเทศไทยจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนคริสตจักรในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งในความเชื่อและสืบทอดแนวคิดและวิธีการเพื่อเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของครอบครัวและคริสตจักร โดยคอมแพสชั่นยินดีสนับสนุนองค์ความรู้ แหล่งข้อมูลต่างๆ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ในฉบับนี้ จึงอยากแนะนำงานพันธกิจครอบครัวที่ได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2015 และคำบอกเล่าของพ่อแม่ เจ้าหน้าที่โครงการ และเด็กๆที่ได้รับการเสริมสร้างผ่านกิจกรรมของพันธกิจครอบครัว รวมทั้งภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ

คอมแพสชั่นประเทศไทยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จาก ศาสนาจารย์มัทธิว หลิง ตั้งแต่ปีค.ศ.2015 โดยได้หนุนใจและเชิญคริสตจักรที่สนใจมาร่วมอบรม ทำให้มีคริสตจักรนำร่อง 7 แห่ง นอกจากนั้นยังมีทีมเจ้าหน้าที่คอมแพสชั่นที่มีภาระใจในพันธกิจครอบครัวเข้าร่วมด้วย สองปีต่อมา ในปี ค.ศ.2017 ศาสนาจารย์มัทธิว หลิง เข้ามาช่วยวางแผนยุทธศาสตร์ และติดตามหนุนใจคริสตจักรนำร่องทั้ง 7 แห่ง และคอมแพสชั่นได้ร่วมมือกับองค์กรอัลฟ่าประเทศไทย นำหลักสูตรของอัลฟ่าเรื่อง “การเลี้ยงดูบุตรหลาน” ให้กับคริสตจักรทั้ง 7 แห่งนำไปใช้

ในปีค.ศ.2019 ศาสตราจารย์เบน มาช่วยสอนและพัฒนาทักษะองค์ความรู้เรื่องของพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว ซึ่งมีทีมเจ้าหน้าที่คอมแพสชั่นเข้าร่วมเรียนรู้ด้วย จากการเรียนรู้เรื่องพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว ทำให้เห็นว่ามี 10 เรื่องหลักที่มีความสำคัญ เรียกว่า 10 เสาหลัก” ได้แก่

1) การสร้างความเชื่อในครอบครัว
2) ชีวิตสมรส
3) การเลี้ยงดูบุตรหลาน
4) การเป็นผู้นำครอบครัว
5) เพศ
6) การดูแลผู้สูงอายุ
7) ครอบครัวลักษณะเฉพาะ
8) การบริหารจัดการทรัพยากรในครอบครัว
9) การทำพันธกิจเป็นครอบครัว
10) การอธิษฐานและอ้อนวอน

โดยทั้ง 10 เรื่องนี้มีความจำเป็นต่อพันธกิจครอบครัวบนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้าที่คริสตจักรจำเป็นต้องเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของตน แต่ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกเรื่อง เพียงแต่เจาะจงบางเรื่องที่จำเป็นต่อคริสตจักรเพื่อการเกิดผลอย่างสูงสุด และได้มีการจัดอบรมสร้างความตระหนักเรื่องพันธกิจครอบครัวให้กับเจ้าหน้าที่คอมแพสชั่นทุกคน โดยในช่วงปีค.ศ.2020 – 2022 ได้สร้างบทเรียนตามความจำเป็นของคริสตจักร และอบรมคริสตจักรต่างๆ ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 แบ่งปันพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัวให้กับคริสตจักร

เป็นการสร้างความตระหนัก และทำแบบสำรวจเรื่องความจำเป็นในพันธกิจครอบครัวของคริสตจักรแต่ละโซน เพื่อนำไปสู่บทเรียนครั้งต่อไป อีกทั้งเป็นการเชิญชวนคริสตจักรที่เห็นความสำคัญมาร่วมทำพันธกิจ ซึ่งสิ่งที่คริสตจักรที่สนใจจะต้องเตรียมก่อนการอบรมครั้งต่อไป คือ การสร้างทีมงานพันธกิจครอบครัวของคริสตจักร

ขั้นที่ 2 สร้างบทเรียนและเริ่มอบรมเรื่องต่างๆ

จากการสำรวจคริสตจักรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างความเชื่อในครอบครัว เป็นอันดับแรก การเลี้ยงดูบุตรหลาน เป็นอันดับสอง และเรื่องชีวิตสมรส เป็นอันดับสาม ซึ่งช่วงแรกจะเน้นสองเรื่องแรกก่อน เจ้าหน้าที่และทีมพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัวของคอมแพสชั่น จึงได้ช่วยกันระดมความคิดและทำบทเรียนขึ้น

การสร้างความเชื่อในครอบครัว (เสาหลักที่ 1 เน้นความเชื่อ ครอบครัวคริสเตียน)

มีการจัดทำบทเรียนสำหรับผู้นำคริสตจักร เพื่อนำไปสอนสมาชิกคริสตจักร ให้สามารถที่จะนมัสการ สร้างความเชื่อในครอบครัวของตนได้เอง และได้จัดพิมพ์คู่มือการนมัสการพระเจ้าในครอบครัวแบบง่าย เพื่อสมาชิกจะสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเนื้อหาในคู่มือการนมัสการพระเจ้านั้น ได้มาจากผู้นำคริสตจักรต่างๆ ที่เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย

จากช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา มีหลายคริสตจักรที่ปิดการนมัสการเนื่องจากการระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้หลายครอบครัวไม่ได้ไปนมัสการที่คริสตจักร การนมัสการออนไลน์ ก็ไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด แต่ครอบครัวที่ได้เริ่มฝึกนมัสการในครอบครัว ก็ช่วยทั้งในด้านฝ่ายวิญญาณและยังช่วยเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย ปัจจุบันคู่มือนมัสการพระเจ้าในครอบครัว ได้ทำมาแล้ว 2 ปี และมีทั้งหมด 5 ภาษา คือ ไทย กะเหรี่ยง ละว้า ลาหู่ จีน

การเลี้ยงดูบุตรหลาน (เสาหลักที่ 2 เน้นความรู้ ทักษะ บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครอง สอนทั้งครอบครัวคริสเตียน และไม่เป็นคริสเตียน)

ช่วงที่มีคริสตจักรนำร่อง ทางคอมแพสชั่นได้ใช้บทเรียนการเลี้ยงดูบุตรหลานของอัลฟ่า หลังจากนั้นได้มีการปรับหลักสูตรให้เข้ากับบริบทและยุคสมัยมากขึ้น โดยได้ร่วมมือกับ สสส. ในการใช้บทเรียนพ่อแม่ยุคใหม่ Netpama (เน็ตป๊าม้า) และบทเรียนเรื่องภาษารัก ซึ่งทางคริสตจักรจะได้รับการถ่ายทอดบทเรียนเรื่องต่างๆ แต่อาจจะนำไปใช้เพียงบางเรื่องที่เหมาะสมกับบริบทของตน

นอกจากนี้คอมแพสชั่นประเทศไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แก่

กิจกรรมถ่ายรูปครอบครัวหัวข้อ การนมัสการพระเจ้าในครอบครัว และ กิจกรรมเขียนเรียงความเยาวชน หัวข้อครอบครัวของฉัน

ผลจากการทำพันธกิจครอบครัวในคริสตจักร

 • 170 คริสตจักรที่ผ่านการแบ่งปันนิมิตพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว
 • 90 คริสตจักรที่ทำพันธกิจครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
 • 600 ครอบครัวที่มีการนมัสการพระเจ้าและเข้ากลุ่มเรียนเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลาน
 • 2,500 คน(สมาชิกครอบครัว) และเด็กมากกว่า 600 คนที่ได้รับการเสริมสร้าง ได้รับความรัก การเอาใจใส่จากพ่อแม่ที่ผ่านการอบรม

“ขอบคุณพระเจ้า ที่มีพันธกิจครอบครัว เสริมสร้างคนในครอบครัว ทำให้ผู้ใหญ่และเด็กๆได้ใกล้ชิดพระเจ้า วันนี้ก่อนที่ลูกทั้งสองคนจะไปโรงเรียนได้นำลูกๆ ท่องคำอธิฐานพระเยซูค่ะ”

คุณแดง ลุงจอง คริสตจักพระสิริฝาง

“ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนแอลฟา เน็ตป๊าม้า เป็นบทเรียนที่มีประโยชน์มาก ครอบครัวของเราได้ใช้สิ่งที่ได้รับมา ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจพฤติกรรมของลูก การเลี้ยงดูบุตร จากที่เคยเป็นพ่อแม่ ที่มักแสดงออกถึงพฤติกรรม อารมณ์ที่ไม่ค่อยดีต่อลูก ตอนนี้เราพ่อแม่เริ่มปรับเปลี่ยนและเตือนซึ่งกันและกันเพื่อจะไม่แสดงกิริยาแบบนั้นอีก ที่สำคัญการใช้เวลากับครอบครัวการสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว เป็นสิ่งที่ครอบครัวต้องมี ซึ่งครอบครัวของเราก็กลับมาใช้ พยายามสร้างความสัมพันธ์ พาลูกร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำสวนทำไร่ หรือการออกกำลังกาย การมีส่วนในกิจกรรมที่บ้าน มีการนมัสการพระเจ้าในครอบครัว ได้มีส่วนให้ลูกได้อ่านพระคัมภีร์และแบ่งปันสิ่งที่ได้รับและสิ่งที่ครอบครัวเราชื่นใจ ลูกทั้งสองรักการไปโบสถ์ ชวนพ่อแม่ไปนมัสการทั้งวันอาทิตย์และคืนวันพุธ”

“อยากขอบคุณอาจารย์เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่นที่เห็นความสำคัญของพันธกิจครอบครัวและมีกิจกรรมดีๆ บทเรียนดีๆ สำหรับครอบครัวเด็ก เพราะดิฉันเชื่อว่าคริสตจักรจะมั่นคงและเข็มแข็งต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวก่อน”

นางศรินยา ไกวัลวิมลสิริ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพันธกิจครอบครัว คริสตจักรสัมพันธ์บ้านละอูบ

“พ่อกับแม่ให้เวลากับเรามากขึ้น ได้พาผมกับน้องไปที่ทำงาน และไปออกกำลังกายบ้าง วันจันทร์พวกเราได้นมัสการพระเจ้าในครอบครัว ได้ฝึกอ่านพระคัมภีร์ทั้งภาษาละเวือะ ภาษาไทย นอกจากนั้น ผมกับน้องและเพื่อนๆ ได้เรียนเรื่องราวชีวิตของพระเยซูด้วยครับ และแม่ได้ฝึกให้ผมมีส่วนร่วมในงานบ้านด้วยครับ”

น้องกีรติ ไกวัลวิมลสิริ ( ลูกชาย )

“จากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ครอบครัวของเราได้รับการเปลี่ยนแปลง ได้พ่อที่ใจดีกลับคืนมา เมื่อก่อน คุณพ่อ( สามี) เป็นคนอารมณ์ร้อนไม่ค่อยเข้าใจลูก แต่จากการที่เข้าร่วมกิจกรรม อาจจะเห็นว่าเขาเป็นคนไม่กล้าแสดง ไม่ออกมาร่วมกิจกรรมแต่เขาได้นำความรู้บทเรียนที่ได้รับมา นำกลับมาใช้ที่บ้าน ตอนนี้เขากลายเป็นพ่อที่ใจดีมาก สามารถคุยกับลูกได้ทุกเรื่อง ลูกๆก็สามารถเข้าหาพ่อ ปรึกษาเรื่องราวต่างๆกับพ่อได้ ถ้าทุกคนสังเกตอาจจะเห็นว่าพ่อเป็นคนเงียบไม่แสดงออก แต่ในความเป็นจริงครอบครัวของเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมาก ขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ ขอพระเจ้าอวยพรทุกคน”

นางวรรณดา พรมเมือง สมาชิกคริสตจักรสัมพันธ์บ้านละอูบ

“หลังจากที่คุณพ่อกับคุณแม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อคุณแม่ ท่านรับฟังเรามากยิ่งขึ้น ใช้เหตุผลกับเรามากขึ้น ใช้อารมณ์กับเราน้อยลง ให้โอกาสกับลูกในการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง ท่านจะคอยให้คำแนะนำ”

สุวินิตยา เยาวชนในโครงการ

“แม่แสดงความรัก กอดผมมากขึ้น ผมไม่ค่อยกลัวแม่เหมือนเมื่อก่อน เพราะแม่พูดเสียงดีขึ้น แม่มีเวลาสอนการบ้านให้ผมมากขึ้นกว่าเดิม และแม่ดุผมน้อยลง ผมมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น”

ด.ช.อาทิตย์ เยาวชนในโครงการ (พี่คนโตสุด)

ภาพบรรยากาศการอบรม

ปัจจุบันมีคลังความรู้และเครือข่าย ได้แก่

หนังสือ

 • พระคัมภีร์เด็ก ตอน พระเยซูเลี้ยงอาหารห้าพันคน (ภาษาไทย)
 • คู่มือนมัสการพระเจ้าในครอบครัว 2 เล่ม (2021 และ 2022) มี 5 ภาษา คือ ภาษาไทย กะเหรี่ยง ละว้า ลาหู่ จีน

Podcast

 • พอดแคสท์ “โตไปกับลูก” มีทั้งหมด 10 ตอน

วิดีโอ

 • วิดีโอ แนะนำพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว 1 (มีเรื่อง 10 เสา) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (Sub Title) และภาษาพม่า
 • วิดีโอ พันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว 2 (สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากร่วมพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • วิดีโอ Family Devotion มีทั้งหมด 30 วีดีโอ เป็นภาษาไทย
 • วิดีโอเรื่อง การทำพันธกิจครอบครัวในโซนแม่สะเรียง

เครือข่าย

 • สสส. เน็ตป๊าม้า
 • สสส. เพื่อนครอบครัว
 • พันธกิจบ้านและครอบครัว สภาคริสตจักรในประเทศไทย

 

ผู้สนใจสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจครอบครัวได้จากสื่อต่าง ๆ ของเรา รวมทั้งรับฟังแนวทางเลี้ยงดูลูกจากPodcastและดาวน์โหลดคู่มือนมัสการในครอบครัวและพระคัมภีร์เด็กได้ จากเว็บไซต์ www.compassionth.com  เว็บไซต์ resource.compassionth.com และช่องยูทูป มูลนิธิดรุณาทร Compassion Thailand

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ