หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 สร้างบุคลากรด้านการพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลหมอ

สร้างบุคลากรด้านการพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลหมอ

สร้างบุคลากรด้านการพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลหมอ

การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม  เพราะถ้าเด็กมีสุขภาพดี ก็ส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่น ๆ ที่จะมีคุณภาพตามมา

คริสตจักรเปิ่งเคลิ่ง และคริสตจักรเลตองคุ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เป็นคริสตจักรคู่มิตรที่มีโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในฝั่งประเทศไทยและในพื้นที่สาขาฝั่งพม่า โดยเฉพาะเด็กที่ลงทะเบียนฝั่งพม่าในเขตนี้ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน กำลังประสบปัญหาในด้านการส่งเสริมสุขภาพหลายประการ  ไม่ว่าจะมาจากพื้นที่ทุรกันดาร ยากจน และห่างไกลจากหน่วยสาธารณสุข รวมทั้งขาดผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จะให้ความรู้และฝึกทักษะด้านนี้ให้แก่เด็กและครอบครัว   ส่งผลให้เด็กๆ หลายคนในพื้นที่กำลังประสบกับปัญหาสุขภาพทั้งแบบรุนแรงและไม่รุนแรง ขาดสารอาหาร ขาดวัคซีนพื้นฐาน เป็นโรคภัยไข้เจ็บง่าย(ในโรคที่ควรป้องกันได้)  และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขา

จากสภาพปัญหาความต้องการเหล่านี้ ผู้นำคริสตจักรคู่มิตรกับทางคอมแพสชั่นประเทศไทย จึงได้ระดมความคิดวางแผนงานการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้  โดยประสานการทำงานร่วมกับ หน่วยงาน Karen National Union Department of Health and Welfare (KDHW) และหน่วยงาน Free Burma Rangers (FBR) ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2022   

ด้วยวัตุประสงค์  2 ประการคือ 1) เพื่อสร้าง บุคลากรด้านการพัฒนาสุขภาพ (Health  Worker) ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสุขภาพที่จะคอยช่วยเหลือเด็กๆ ในสาขาฝั่งพม่า และ 2) เป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับ บุคลากรด้านการพัฒนาสุขภาพ (Health  Worker) ให้มีความรู้และทักษะด้านสุขภาพตามหลักสูตรจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ และได้มาตรฐาน  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง การปฐมพยาบาล การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น และการรักษาโรคเบื้องต้น

ภายใต้การติดตามและประเมินผลของผู้ประสานคริสตจักรคู่มิตร คุณอาทิตย์ กันเจ๊ะ และ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจำพื้นที่ คุณพัฒนา สุวินัยกิจ และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ปัจจุบันเรามี “บุคลากรด้านการพัฒนาสุขภาพ” ที่สำเร็จหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ จำนวน 20 คน พวกเขาเหล่านั้นกลับไปในพื้นที่  มีแผนงานและกำลังทำงานส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยให้เด็กๆ และครอบครัว  ส่งเสริมเรื่องโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กๆ รวมทั้งสามารถให้การช่วยเหลือเด็กๆ และคนในชุมชนในด้านการรักษาพยาบาลได้ และการพัฒนาเหล่านี้กำลังพากเด็กและเยาวชนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้คือ “เยาวชนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และพวกเขาทุกคนได้รู้จักพระเยซูคริสต์และเป็นสาวกของพระองค์”   

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ