หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 ระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายใน

เสริมศักยภาพการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)

ในพระธรรมปฐมกาล 1:26 บันทึกไว้ว่า “…ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป…”

สิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสร้างมานั้นล้วนมีวัตถุประสงค์อันดี และเราทุกคน (ทั้งในส่วนของคริสตจักรและคอมแพสชั่น และในฐานะคนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์) จึงต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้นั้นให้ตรงกับวัตถุประสงค์ตามที่พระเจ้าตั้งไว้ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์

ความรู้เรื่อง “การควบคุมภายใน” (Internal Control) จึงเป็นความต้องการหนึ่งของคริสตจักรคู่มิตร ด้วยว่าในรอบ 1-2 ปีที่ผ่านมา คริสตจักรคู่มิตรส่วนใหญ่ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการและบุคลากรของโครงการ  จึงมีความต้องการที่จะทบทวนความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่คณะกรรมการโครงการ ผู้จัดการโครงการ เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กทุกคน ให้เข้าใจบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง และคริสตจักรยังต้องการที่จะปรับปรุงระบบการบริหารงานโครงการให้มีความน่าเชื่อถือ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อแสดงถึงการเป็นผู้อารักขาที่ดีต่อสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าประทานให้มา

ดังนั้น ทางทีมฝึกอบรมของคอมแพสชั่นประเทศไทยจึงได้ทำงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ(Audit) และฝ่ายบัญชีสำนักงาน ออกแบบหลักสูตรการอบรม “การควบคุมภายใน” เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่คริสตจักรคู่มิตรทั่วประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์การอบรม ดังนี้

  1. เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และสร้างความมั่นใจในการดูแลทรัพยากรและรับผิดชอบต่อผู้อุปการะ
  2. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน หมายถึง การให้ข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจให้คณะกรรมการและบุคคลภายนอกที่ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจต่างๆ
  3. เป็นการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ และเป็นเงื่อนไขตามสัญญาข้อตกลง

โดยในเดือนธันวาคม 2021 เราได้ทำการฝึกอบรมให้แก่คริสตจักรคู่มิตรไปแล้วจำนวน 64 แห่ง มีคุณจารุณี คำวงศ์อ้าย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เป็นผู้จัดกระบวนการอบรมผ่านระบบ Zoom ซึ่งการอบรมแต่ละรอบใช้เวลา 1 วัน (7 ชั่วโมง) ครอบคลุมทุกหัวข้อ ได้แก่ ความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมสภาพแวดล้อมการทำงาน บทบาทหน้าที่ของบุคลากร  คุณภาพของใบเสร็จ การจัดซื้อของ การทำบัญชีทรัพย์สิน การควบคุมการเงินและงบประมาณ และการจัดการกิฟฟ์เด็กและเงินสนับสนุนเด็กรายบุคคล

ซึ่งคริสตจักรทั้งหมดที่ได้รับการอบรมเรื่องนี้แล้ว  ได้สะท้อนความคิดว่า ความรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นในการบริหารงานโครงการ  เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ และสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการฯ และเสริมประสิทธิภาพของระบบการทำงานให้มีความโปร่งใส่ น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

นอกจากนั้น ทีมฝึกอบรมวางแผนที่จะอบรมเรื่องนี้ให้แก่คริสตจักรคู่มิตรที่เหลือทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2022 และพร้อมกันนี้ เราได้ upload คู่มือและสื่อการสอนเรื่องการควบคุมภายในนี้ไว้ใน www.compassionth.com เพื่อให้พี่น้องคริสตจักรคู่มิตรได้นำไปใช้ในการทบทวนความรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ