หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 LDP the legend พิธีสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาโครงการพัฒนาผู้นำ รุ่นสุดท้าย

LDP the legend พิธีสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาโครงการพัฒนาผู้นำ รุ่นสุดท้าย

นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี ค.ศ. 2001 จนถึงปี ค.ศ. 2017  คอมแพสชั่นมีผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้นำทั้งหมด 13 รุ่น 155 คน นับเป็นเวลา 17 ปีที่โครงการพัฒนาผู้นำได้พัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะผู้นำแบบผู้รับใช้   มีชีวิตเกิดผลตามการทรงเรียกตามสาขาวิชาที่ได้เรียนมา  ผู้สำเร็จหลักสูตรที่ประกอบอาชีพไปแล้ว  มีทั้งครู อาจารย์ ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ในองค์กรคริสเตียน เจ้าหน้าที่โครงการ ผู้ทำงานสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์  พยาบาล  ผู้ทำงานบริษัทต่าง ๆ เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขาในวันนี้  พิธีสำเร็จหลักสูตรฯในปีนี้จึงเป็นการปิดตัวลงอย่างเป็นทางการของโครงการพัฒนาผู้นำในประเทศไทย

ในนามของเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผู้นำ คอมแพสชั่น ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในชีวิตของเยาวชนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน เลี้ยงดู และอนุญาตให้พวกเขาได้เข้าโครงการเพื่อรับการพัฒนาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ผู้นำคริสตจักรและเจ้าหน้าที่โครงการที่ทำงานด้วยภาระใจ ดูแลฟูมฟักตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งเติบใหญ่ พี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงผู้อุปการะที่ให้ความรักและการสนับสนุนทางการเงินจนพวกเขาสามารถสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในพิธีสำเร็จหลักสูตรเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2017 ที่ผ่านมา พวกเราได้แสดงความขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในพันธกิจนี้ นับว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำร่วมกัน  และมุ่งสู่ก้าวต่อไปในพันธกิจพัฒนาเยาวชนตามยุทธศาสตร์ใหม่ของคอมแพสชั่น

ต่อจากนี้ไป พันธกิจเยาวชนของคอมแพสชั่นตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่  จะเปิดโอกาสให้เยาวชนในโครงการกว่า 12,000 คนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่  ด้วยมุ่งหวังให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ที่สามารถดูแลตนเองและครอบครัว  เป็นพันธกรของพระเจ้าที่จะนำคนอีกมากมายให้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์  ดั่งปณิธานของการเป็น “เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ผ่านมา และเราจะสรรเสริญพระองค์ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น

เรื่องโดย นลัดดา ศิลาคม เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผู้นำ
ภาพโดย สมเกียรติ สุริยะวงค์

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ