หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 คริสตจักรแม่หอย

คริสตจักรแม่หอย

คริสตจักรแม่หอย

คริสตจักรแม่หอยตั้งอยู่ในป่าเขาของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย บริเวณโดยรอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 200 กว่ากิโลเมตร ปัจจุบันมีถนนลาดยางให้เดินทางผ่านตามความลาดชันของภูเขา ผู้คนในพื้นที่ดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยง งานหลักคือทำการเกษตรเพื่อสร้างแหล่งอาหารเอง มีอาชีพเสริมคือปลูกข้าวโพดและทำปศุสัตว์เพื่อหารายได้

รชตะ รังสฤษฏ์

นาย รชตะ รังสฤษฏ์ รักษาการผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมประจำคริสตจักรแม่หอยในปัจจุบันเล่าย้อนถึงประวัติแรกเริ่มว่า แต่เดิมผู้คนในพื้นที่นับถือผีตามฉบับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่า คริสตจักรแห่งนี้เริ่มจึงขึ้นด้วยผู้เชื่อเพียง 8 คน ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นคริสตจักรในสังกัดสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2509 ต่อมาคริสตจักรแม่หอยตั้งโรงเรียนประจำขึ้นเพื่อให้เด็กในชุมชนและหมู่บ้านข้างเคียงได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ทำให้ครูใหญ่และผู้นำคริสตจักรตัดสินใจเข้าร่วมเป็นคู่มิตรกับโครงการคอมแพสชั่นในปี พ.ศ.2547 ด้วยความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมและการสนับสนุนของคอมแพสชั่นจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ได้

ช่วงแรกมีเด็กเข้าร่วมโครงการประมาณ 80 คน ส่วนใหญ่มาจากเด็กในโรงเรียนประจำที่มีอยู่ แม้ในตอนนั้นโครงการยังไม่เป็นที่รู้จักในชุมชนมากนัก แต่เมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็ก ๆ ที่ได้รับการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีทักษะดีขึ้นหลายอย่าง เช่น การเข้าสังคม , ความกล้าแสดงออก , ทักษะทางด้านภาษา , ทักษะทางดนตรี , ความรู้พระคัมภีร์ และการเติบโตด้านจิตวิญญาณ เป็นต้น ทำให้กลุ่มผู้ปกครองวางใจให้เด็ก ๆ เข้าร่วมโครงการ และส่งผลให้คริสตจักรได้รับการตอบรับที่ดีจากคนในชุมชนและได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอยู่เสมอ มีเด็กที่อยู่ในโครงการทั้งหมดจำนวน 181 คน ช่วงอายุเด็กที่มากที่สุดในโครงการคือ 9-11 ปี ปัจจุบันมีเด็ก 42 คน โดยจบจากโครงการแล้ว 6 คน ประกอบอาชีพผู้ช่วยพยาบาล 2 คน รับใช้ในโครงการ 2 คน และเป็นอาสาสมัครรับใช้ในคริสตจักร 3 คน (มีจำนวนเด็กที่จบน้อยเพราะในชุมชนนี้มีโรงเรียนถึงแค่ ป.6 ทำให้เด็กในโครงการรุ่นแรก ๆ ย้ายไปเรียนต่อที่อื่น ทำให้ถูกโอนย้ายชื่อไปที่โครงการอื่น) ส่วนคริสตจักรก็เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนมีสมาชิกผู้เชื่อถึง 371 คน

ผลจากการทำพันธกิจ

นอกจากจะเป็นที่รู้จักเพื่อการประกาศเรื่องพระเจ้าแล้ว การที่คริสตจักรแม่หอยเป็นคู่มิตรกับคอมแพสชั่นยังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเด็กและชุมชนอีกมากมาย ได้แก่

 

  • เด็กได้รับการพัฒนาจากหลักสูตรองค์รวม : โดยได้รับการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษา สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นได้และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความสนใจจนกระทั่งจบมาประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดได้ และอ่านเขียนภาษาของตนเองได้ รวมทั้งด้านสุขภาพ เด็ก ๆ รู้จักดูแลสุขภาพด้วยตนเองและสามารถแนะนำผู้อื่นได้ รู้จักออกกำลังกาย ป้องกันตนเองจากโรคระบาดได้ มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่วนในด้านสังคม พวกเขารู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมมีจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนตามความสามารถ มีส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ต้นไม้ และสุดท้ายคือด้านจิตวิญญาณ ที่ทำให้พวกเขาอุทิศตัวให้พระเยซูด้วยภาระใจในการรับใช้งานต่าง ๆ ของคริสตจักร เช่น การนำนมัสการ , การสอนดนตรีให้รุ่นน้องในโครงการ และการออกไปประกาศตามจุดประกาศของคริสตจักร โดยจะมีเยาวชนที่เป็นผู้ประกาศประจำคริสตจักร และออกประกาศประจำอย่างน้อย 3 คนด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปประกาศตามหมวดคริสตจักรและจุดประกาศทุกเดือน
  • คริสตจักรมีองค์ความรู้ในการดูแลและปกป้องเด็ก : จัดอบรมเพื่อให้ความรู้บุคลากรของคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ เช่น การอบรมเรื่องสิทธิเด็ก ที่เน้นความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเด็กเบื้องต้น สิทธิที่เด็กควรได้รับตามกฎหมาย และวิธีการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ของเด็ก , ความรู้เรื่องโรคตามฤดูกาล รวมถึงวิธีการป้องกันและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอบรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , การอบรมเกี่ยวกับพันธกิจคริสตจักรและการทำพันธกิจเด็ก เพื่อเป็นปากเสียงแทนเด็กและปกป้องเด็ก
  • จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ : จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554 เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนของสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 30 ครอบครัว มีผู้ปกครองคริสตจักรเป็นสมาชิก 4 คน มีกรรมการกลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ , กรรมการฝ่ายเงินกู้ , กรรมการฝ่ายการศึกษา และกรรมการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งหมด 13 คน พร้อมนำมากู้ยืมเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาบุตรหลาน , ลงทุนทางอาชีพ , ช่วยค่ารักษากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน , การพัฒนาชุมชน และนำสิบลดที่ได้จากกลุ่มออมทรัพย์นี้มาดำเนินพันธกิจอื่น ๆ ในคริสตจักร
  • จัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ : ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพปศุสัตว์และอู่ซ่อมรถ ซึ่งเป็นกิจการของคริสตจักร โดยมอบหมายงานให้เด็ก ๆ ได้ดูแลสัตว์ด้วยตัวเอง ทั้งให้อาหารและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปขาย เพื่อให้พวกเขามีความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในอนาคต ส่วนของอู่ซ่อมรถก็ให้โอกาสเด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะการซ่อมรถจักรยานยนต์จากความดูแลของรุ่นพี่และผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง ทั้ง 2 กิจการนี้เพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2563 มีครอบครัวในคริสตจักรที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้ว 5 ครอบครัว และยังมีครอบครัวที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีก
  • ส่งเสริมให้เด็กๆ มีใจอยากรับใช้ : โดยส่งเสริมผ่านหลากหลายกิจกรรม ทั้งกลุ่มเซลล์ , การเข้าค่าย , การตามรุ่นพี่และผู้นำไปลงพื้นที่เพื่อรับใช้ในชุมชน และรวมกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยในหัวข้อเรื่องการรับใช้ เนื่องจากแต่ละคนจะเกิดแรงบันดาลใจในการรับใช้จากการทำแต่ละกิจกรรมที่แตกต่างกันไป และเมื่อเด็กคนไหนมีใจอยากรับใช้ คริสตจักรก็จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทำ ปัจจุบันมีสมาชิกรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ร่วมกันทำพันธกิจประกาศ มีศิษย์เก่า 2 คนที่กลับมาเป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการ มีบางส่วนทำงานรับใช้ด้วยการเลี้ยงเด็ก และอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกไปรับใช้ในคริสตจักรอื่น ๆ
การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจอย่างยั่งยืน

นายรชตะ กล่าวถึงแนวทางการทำพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมของคริสตจักรในอนาคตว่า คริสตจักรได้วางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตระยะยาวในการทำพันธกิจพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมต่อไป โดยได้จำแนกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

 

 

  1. ด้านบุคลากร เตรียมความพร้อมสู่ผู้รับใช้รุ่นต่อไปด้วยการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีประสบการณ์ในการทำงานรับใช้ด้านต่าง ๆ ตามความถนัด และจัดค่ายสำหรับศิษย์เก่าทุกปีเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนในโครงการศึกษาต่อหรืออบรมด้านพระคัมภีร์ ปัจจุบันมีศิษย์เก่าประมาณ 4-5 คนที่จบหลักสูตรทั้งระยะสั้นและยาว จากพระคริสธรรมสิโลอัม และจากศูนย์อบรม
  2. ด้านการยังชีพ จัดทำพันธกิจสนับสนุนด้านอาชีพในลักษณะกองทุนสำหรับเด็ก ผู้นำ และเจ้าหน้าที่ของคริสตจักร ด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนในโครงการสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองในบ้านเกิดได้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาความรู้เพื่อหารายได้เลี้ยงชีพต่อไป แผนงานนี้ดำเนินการมาแล้วกว่า 3 ปี คริสตจักรได้จัดวางบุคลากรให้พร้อมสำหรับการอบรมในแต่ละด้าน โดยมีทั้งส่งเสริมความรู้ในการทำปศุสัตว์ ทำอาหาร และงานฝีมือวัฒนธรรมกะเหรี่ยง เช่น ทอผ้า, ทอย่าม
  3. ด้านอาคารสถานที่ หลังจากมีสำนักงานคริสตจักรได้ไม่นานก็มีการเตรียมพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการทำกิจกรรมของเด็ก โดยวางแผนว่าจะสร้างอาคาร 2 ชั้น ซึ่งแบ่งชั้นล่างออกเป็น 3-4 ห้องสำหรับเป็นห้องเรียนและจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ และวางแผนเรื่องสถานที่สำหรับการทำพันธกิจด้านอาชีพ โดยใช้ส่วนพื้นที่บ้านของสมาชิกผู้เป็นบุคลากรอบรมในด้านนั้น ๆ มาทำเป็นศูนย์อบรมวิชาชีพ ปัจจุบันมีบ้านสมาชิกที่สามารถเป็นศูนย์อบรมทั้งหมด 3 หลัง
  4. ด้านการสร้างเครือข่าย ร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เช่น มูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่มาให้ความรู้วิชาการด้านการออมทรัพย์, มูลนิธิไทยรักป่าและโรงงานไผ่ในอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกันสร้างเครือกับเด็กและเยาวชนของโครงการในชื่อ “เครือข่ายชุมชนรักป่า” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและอาชีพ, มูลนิธิฮักเมืองแจ่มที่มาให้ความรู้เรื่องสื่อและการประกอบอาชีพ, โรงพยาบาลเวชกุลที่ช่วยตรวจสุขภาพประจำปีให้เด็กและอบรมให้ความรู้กับบุคลากร นอกจากนี้ยังมีองค์กรภาครัฐทั้งในระดับตำบลและอำเภอที่จัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ และให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงการสร้างสถานที่
จากใจศิษยาภิบาล - อาจารย์ แดวะโซ วนชาญชัย

ก่อนที่ อาจารย์ แดวะโซ วนชาญชัย จะเข้ารับตำแหน่งศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรแม่หอยในปี พ.ศ.2551 เขาได้ร่วมรับใช้ในคริสตจักรมาตั้งแต่อายุ 16 ปี เคยเป็นประธานอนุชน, คณะกรรมอำนวยการอนุชน, เลขากลุ่มอนุชน จนกระทั่งได้มาเป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาล และได้ทำหน้าที่ศิษยาภิบาลในปัจจุบัน

อ.แดวะโซ มองว่า พันธกิจเด็กแบบองค์รวมมีความสำคัญต่อเด็กในคริสตจักรเป็นอย่างมาก เพราะมีเด็กในชุมชนและในคริสตจักรมาร่วมกิจกรรมอยู่ตลอด ทำให้พวกเขาได้รับการพัฒนาทักษะในหลายด้านเพื่อจะสามารถก้าวไปใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์มากสำหรับเด็กแต่ละคนที่มีความสามารถและการเรียนรู้ที่แตกต่างกันจะได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านที่อ่อนของตัวเองไปพร้อมกับการพัฒนาจุดแข็งด้วย

ดังเช่นจุดแข็งหนึ่งที่โดดเด่นของเด็กในโครงการคือ ความสามารถในการร้องเพลงประสานเสียงและเล่นดนตรีที่ถูกพัฒนาจนได้เป็นตัวแทนของภาคคริสตจักร ส่วนตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถดึงพลังและความสนใจของเด็ก ๆ ได้คือ กิจกรรมจิตอาสา ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะทางสังคม โดยทางโครงการได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น จิตอาสาช่วยเทพื้นคริสตจักรแม่นิงใน , จิตอาสาเทพื้นห้องครัวหอพักพระพรแม่นาจร , จิตอาสาสร้างห้องน้ำให้คริสตจักรลูกบ้านแม่ขี้มุกน้อย และจิตอาสาวางท่อประปาหมู่บ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในชุมชนอยู่เสมอ เช่น กิจกรรมวันพ่อ หรือวันสำคัญต่าง ๆ , กิจกรรมพิธีจบหลักสูตร เป็นต้น

อ.แดวะโซ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตัวเขาไม่ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงเท่าเด็ก ๆ ทุกวันนี้จึงอาศัยประสบการณ์ในการเป็นกำลังใจและเป็นที่ปรึกษาให้เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ในโครงการด้วยการคอยประสานงานในคริสตจักรเพื่อให้เข้าใจบริบทของเด็ก ๆ มากขึ้น และช่วยกันวางแผนสำหรับการทำพันธกิจนี้ต่อไปในอนาคต “ชีวิตการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมาตลอดระยะเวลาที่ทำงานรับใช้ ซึ่งโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผม ทำให้ตัวผมเองได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น จนกระทั่งทำพันธกิจนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” จนถึงตอนนี้ เขารู้สึกขอบคุณพระเจ้าเสมอที่พระองค์มองเห็นประโยชน์และมีแผนงานเรียกใช้ให้เขาทำงานนี้ ขอบคุณที่เขาได้มีโอกาสในการช่วยเหลือให้เด็กสามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ เช่นสวัสดิการของรัฐ , การเป็นปากเป็นเสียงเมื่อเด็กไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้เด็กและผู้ปกครองในยามที่พวกเขามีปัญหา

ด้วยความที่ตัวเองใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างยากลำบาก ขาดแคลนทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม จึงมุ่งมั่นตั้งใจอยากรับใช้กับเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษและวางแผนว่าจะทำไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะได้อยู่ในตำแหน่งศิษยาภิบาลหรือไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วก็ตาม เพราะมองเห็นว่า เด็กและเยาวชนรุ่นต่อไปจะกลายมาเป็นบุคลากรของคริสตจักรในอนาคตที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ หากได้รับโอกาสที่ดีและเหมาะสม จึงเน้นไปที่การประกาศให้เด็ก ๆ ได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า ปัจจุบันมีผู้เชื่อกว่า 50 คนที่ได้รับข่าวประเสริฐผ่านพันธกิจทีมประกาศที่อาจารย์ได้จัดตั้งขึ้น อีกทั้งตั้งใจจะเดินหน้าสอนพระคำของพระเจ้าในกลุ่มสตรีและอนุชนอย่างที่เคยทำมา และคาดหวังว่าในอนาคตจะได้ร่วมออกประกาศกับผู้รับใช้รุ่นใหม่ในหลายพื้นที่ ปัจจุบันคริสตจักรแม่หอยมีคริสตจักรลูกทั้งหมด 1 แห่ง คือ คริสตจักรแม่ขี้มูกน้อย และจุดประกาศอีก 4 แห่ง ได้แก่ บ้านกองกาย, บ้านกองบอด, บ้านพุยใต้ และ บ้านปางหินฝน โดย มีคจ.ลูกที่กลายเป็นคจ.คือ คจ.บ้านใหม่พัฒนาสันติ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม

คำขอบคุณ - ศิริพันธ์ กระจ่างแจ่มเจริญ

“ในใจหนูเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่นึกถึงคอมแพสชั่น ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้หนูมาอยู่ที่นี่ จนกระทั่งจบจากโครงการในวัย 22 ปี และกลายเป็นศิษย์เก่าอย่างปัจจุบัน”

หนูเข้ามาเป็นสมาชิกในโครงการตั้งแต่จำความได้ด้วยการชักชวนของเจ้าหน้าที่ เรียกได้ว่าใช้ชีวิตเติบโตขึ้นในโครงการแห่งนี้เลยก็ว่าได้ ทำให้มีโอกาสได้รับการอบรมสั่งสอนจากอาจารย์หลายท่านและได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมร้องเพลงประสานเสียง หรือการจัดเวทีคนเก่งให้เด็กได้พัฒนาตัวเองและแสดงความสามารถ รวมถึงการเรียนระวีที่ทำให้หนูมีมุมมองตามอย่างพระคัมภีร์และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

จนถึงทุกวันนี้ หนูก็ยังรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเสมอที่พี่ ๆ เจ้าหน้าที่โครงการคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด แม้ในช่วงมัธยมปลายจะต้องย้ายเข้าไปเรียนต่อในอำเภอเมือง แต่เจ้าหน้าที่ของโครงการก็ไม่เคยทอดทิ้ง คอยดูแลประสานงานให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ กระทั่งจบชั้นมัธยมและเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะธุรกิจสถานพยาบาล

หนูเลือกฝึกงานในแผนกผู้ป่วยแม่และเด็ก เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนรู้การทำงานเป็นเวลา 10 เดือน ก่อนจะเข้าทำงานจริงในตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร นับจากปัจจุบันก็เป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้ว ที่ได้เบิกยา จัดยาให้ผู้ป่วย ตรวจเช็กยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความฝันที่อยากจะหารายได้เลี้ยงดูตัวเองด้วยอาชีพนี้ พอนึกถึงก็รู้สึกขอบคุณคอมแพสชั่นและผู้อุปการะทุกท่านที่ทำให้หนูมาอยู่ในจุดนี้ได้ และในอนาคต หนูก็วางแผนไว้ว่าจะกลับไปทำงานในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อจะได้ดูแลพ่อแม่และกลับไปช่วยรับใช้ในโครงการที่หนูโตมา

“สุดท้ายนี้ หนูขอให้พระเจ้าเสริมกำลังเจ้าหน้าที่โครงการทุกท่านทั้งด้านร่างกายและการทำงานนะคะ ขอบคุณที่ดูแลหนูมาอย่างดี และขอให้พระเจ้าอวยพรค่ะ”

การดูแลของพระเจ้า - รัฐพงษ์ กระจ่างกิจชัยชาญ

ผมดีใจมากที่มีโอกาสเขียนถึงโครงการอีกครั้ง

ผมจบจากโครงการตอนอายุ 18 ปี จนถึงตอนนี้ ตัวผมเองยังรู้สึกดีใจอยู่เสมอที่เคยเป็นเด็กในโครงการพัฒนาเด็กของคริสตจักร ทั้งได้รับโอกาสและที่สำคัญคือได้รู้จักพระเจ้าผู้เปลี่ยนชีวิต ในวัยเด็กผมเคยเป็นเด็กขี้อาย ไม่กล้าแสดงออกเท่าไรนัก แต่พอได้ร่วมกิจกรรมของโครงการทำให้ได้พัฒนาทักษะหลายอย่าง เช่น การร้องเพลงประสานเสียงที่ไม่เคยทำมาก่อน รวมถึงทักษะทางสังคมที่เปลี่ยนตัวผมให้กล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าพบปะพูดคุยกับเพื่อนคนอื่น ๆ มากขึ้น กระทั่งเติบโตและได้ค้นพบตัวเองในหลายแง่มุม

ผมเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยพายัพ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ก่อนจะหยุดเรียนไปเพราะพบว่า ผมป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในระยะที่อาการค่อนข้างหนัก จนถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง โดยมีพ่อคอยอธิษฐานเผื่อผมตลอดระหว่างที่พักในโรงพยาบาลทำให้แม้จะเครียดแต่ผมก็ไม่ท้อใจเพราะเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยดูแล ถึงอย่างนั้นเมื่อสัปดาห์แรกผ่านไปอาการผมก็ยังไม่ดีขึ้น ซ้ำยังดูจะแย่ลงไปอีก ต่อมาผมได้กลับมารักษาตัวที่บ้านขณะอยู่ในช่วงขาดสติ ผมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จนพ่อต้องขอให้ผู้รับใช้มาช่วยอธิษฐานให้

หมอเคยบอกผมว่าต้องทานยาต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 6 ปี กว่าจะมีโอกาสหายเป็นปกติ แต่ขณะเข้าปีที่ 3 พระเจ้าก็รักษาให้ผมอาการดีขึ้นจนสามารถพักยาได้ หลังจากผ่านช่วงเวลานั้นมาผมก็ไปโบสถ์บ่อยขึ้น อธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์มากขึ้น

ปัจจุบันผมอายุ 24 ปี และทำงานด้านข้อมูลให้โครงการมา 3 ปีแล้ว แม้จะมีอาการป่วยโรคซึมเศร้าอยู่บ้าง แต่ก็นับว่าดีขึ้นเรื่อย ๆ จึงอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังป่วยเป็นโรคนี้ด้วย เหตุการณ์นี้ทำให้ผมรู้แล้วว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งผมและ “ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทำไม่ได้” เพียงเปิดใจรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตก็ยากที่จะมีอะไรมาสามารถทำลายชีวิตของเราได้ ผมเชื่อว่าพระองค์จะดูแลทั้งร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์พร้อม

การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจนทำให้มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากในชีวิตของผม และทำให้ผมสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ