หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 ทักษะอาชีพ คริสตจักรห้วยน้ำขาว

ทักษะอาชีพ คริสตจักรห้วยน้ำขาว

การเตรียมทักษะอาชีพเพื่ออนาคต

“มีความจำเป็นอีกหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือหรือจำเป็นต้องดำเนินการในเชิงป้องกัน เช่น เรื่องสุขภาพทั้งการรักษาโรคและการป้องกัน เรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ น้ำดื่มที่สะอาด ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ เรื่องสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียนที่ปลอดภัย การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม แสงสว่างจากโซลาร์เซล เรื่องทักษะอาชีพ เรื่องการศึกษาต่อ รวมทั้งเหตุวิกฤตและฉุกเฉินอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด คอมแพสชั่นให้ความสำคัญในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสนับสนุนในเชิงป้องกันแก่เด็กเยาวชนทุกคนในโครงการ รวมถึงครอบครัวของพวกเขาด้วย “โครงการสนับสนุนพิเศษ” จึงเป็นชื่อเรียกของกระบวนการช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมา”

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เราทุกคนต้องปรับตัวเข้าสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ (new normal) เช่นเดียวกับคริสตจักรท้องถิ่นที่ต้องปรับแผนงานในการทำพันธกิจ โดยนำสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมกลุ่มอนุชนและสมาชิกคนอื่น ๆ ในคริสตจักรเข้าด้วยกัน ซึ่งการจัดเตรียมของพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ได้สะท้อนให้เราเห็นว่า พระองค์ทรงเตรียมอนุชนให้พัฒนาทักษะและความสนใจสำหรับการรับใช้ในอนาคตอย่างไร

คริสตจักรคู่มิตรและคอมแพสชั่น ได้ร่วมกันสนับสนุนให้เยาวชนจำนวน 28 คนจากคริสตจักรห้วยน้ำขาว ผ่านทางโครงการสนับสนุนพิเศษ ให้พวกเขาได้มีโอกาสศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพกระทั่งสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งเยาวชนในโครงการเหล่านี้ได้เลือกศึกษาในสาขาที่แตกต่างกันไปตามความสนใจของแต่ละคน เช่น อุตสาหกรรมการผลิต, เกษตรกรรม, การท่องเที่ยวและการโรงแรม, บัญชี, คอมพิวเตอร์, ช่างไฟฟ้ากำลัง และผู้ช่วยพยาบาล

กิตติคุณ คุณานนท์ไพสิฐ เป็นหนึ่งในเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ โดยเขาเลือกเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามที่เขาสนใจ ซึ่งทำให้เขาได้พัฒนาทักษะเฉพาะทางนี้ จนสามารถช่วยงานรับใช้ในคริสตจักรได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโลโก้ของคริสตจักร, การดูแลเฟซบุ๊กเพจของคริสตจักรที่มีผู้ติดตามกว่า 929 คน รวมถึงการทำบทเรียนออนไลน์และงานสื่อสารต่าง ๆ ของคริสตจักรในช่วงล็อคดาวน์

กิตติคุณกล่าวถึงมุมมองที่มีต่องานรับใช้ว่า “ผมอยากถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้มาให้กับน้อง ๆ ที่คริสตจักร เพราะเมื่อรุ่นพี่ต้องย้ายจากหมู่บ้านไปอำเภออื่นเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กลุ่มอนุชนรุ่นถัดไปก็ต้องมีส่วนร่วมรับใช้โดยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนมัสการแทน ซึ่งหากเป็นด้านดนตรี ผมจะสามารถสอนได้แค่กีตาร์และเบสเพียงสองอย่างเท่านั้น แต่สิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดคือการทำโลโก้ , ทำป้าย และงานสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น ผมจึงอยากสอนสิ่งที่ตัวเองถนัดให้กับเยาวชนรุ่นถัดไป”

สมพงษ์ จารดาเรืองลาศ อดีตผู้จัดการโครงการกล่าวถึงกิตติคุณว่า “ผมรู้สึกภูมิใจมากในฐานะที่ปรึกษาและรู้สึกยินดีเมื่อได้เห็นกิตติคุณใช้ความรู้ความสามารถในสิ่งที่เขาสนใจมาสอนรุ่นน้องในโครงการ ตอนนี้เขากลายเป็นรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างในเส้นทางการศึกษาต่อและการทำงานรับใช้ด้วยของประทานที่มี ผมคิดว่า การใช้คอมพิวเตอร์และงานกราฟิกจะกลายเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเยาวชนรุ่นถัดไป แม้แต่ตัวผมเองก็ยังได้เรียนทักษะใหม่ ๆ จากเขาด้วยเช่นกัน”

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ