คริสตจักรสังขละบุรี

เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรสังขละบุรี

คริสตจักรสังขละบุรีตั้งอยู่ในตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณป่าต้นน้ำ ในสมัยก่อนมีพื้นที่ป่าหนาแน่นที่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์ แต่ในเวลาต่อมาพื้นที่ป่ากลับลดน้อยลง ทำให้สิ่งแวดล้อมบริเวณต้นน้ำขาดความสมบูรณ์ คริสตจักรสังขละบุรีจึงดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อรักษาต้นน้ำในทุกๆ วันสำคัญอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เยาวชนและชาวบ้านในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่พระเจ้าทรงสร้าง โดยคริสตจักรและชุมชนจะทำการวางแผนร่วมกันว่าจะปลูกป่าบริเวณไหนและจัดสรรผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ในสายตาของคนในชุมชนว่าป่าและแหล่งน้ำมีความสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิม

นายโยฮัน ดำรงพนาวัลย์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมประจำคริสตจักรสังขละบุรี กล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมปลูกป่าไว้ว่า “พื้นที่ชุมชนเราเป็นต้นน้ำ เมื่อก่อนสมบูรณ์มาก แต่หลังๆ มานี้ป่าเริ่มน้อย แม่น้ำก็ไม่สมบูรณ์ จึงต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการริเริ่มปลูกป่า และปลูกฝังสิ่งนี้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นเป็นแบบอย่าง”

ธนัท ชูศรี เยาวชนในโครงการกล่าวถึงประโยชน์ของการทำกิจกรรมปลูกป่าไว้ว่า “การปลูกต้นไม้จะทำให้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นและลดภาวะโลกร้อน”

ธนชาติ เยาวชนอีกคนในโครงการกล่าวถึงมุมมองของความสำคัญที่มีต่อกิจกรรมนี้ว่า “ถ้าเราไม่ช่วยกันปลูกป่าก็จะเกิดภาวะโลกร้อน ตามมาด้วยการที่สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย ออกซิเจนก็จะลดลงด้วย”

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรสังขละบุรี

ปลูกป่าในวันสำคัญ เช่น วันระลึกเยาวชน, วันพ่อ, วันแม่ และวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นต้น

 

ที่มาปัญหา

พื้นที่ของชุมชนตั้งอยู่ในบริเวณป่าต้นน้ำ ซึ่งประสบปัญหาพื้นที่ป่าลดน้อยลง ทำให้แม่น้ำลำห้วยขาดความสมบูรณ์

 

จุดประสงค์

  • เพื่อรักษาให้ป่าต้นน้ำคงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป
  • สร้างความตระหนักให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ป่า

 

การดำเนินงาน

ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าในทุกเดือนกรกฎาคม-กันยายน มาแล้วกว่า 10 ปี และในแต่ละปีจะมีการวางแผนการดำเนินงานทุกครั้ง

 

ผลที่เกิดขึ้น

  • มีป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ขึ้น
  • รักษาสภาพของแหล่งน้ำไว้ได้อย่างดี

 

ผู้มีส่วนร่วม

  • เยาวชนในโครงการและผู้ปกครอง
  • สมาชิกคริสตจักรสังขละบุรี
  • ผู้นำ เยาวชน และชาวบ้านในชุมชน
  • หน่วยงานภาครัฐ

 

จำนวนผู้ร่วมทำกิจกรรม

ครั้งละประมาณ 50-100 คน

 

ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์

นายโยฮัน ดำรงพนาวัลย์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมประจำคริสตจักรสังขละบุรี

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ