Sponsor Day ที่คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต

กิจกรรมและเรื่องราว, ข่าวสารคริสตจักร

คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต ต้องการให้เด็กๆ ได้ระลึกถึงความรักของสปอนเซอร์ (ผู้อุปการะ) ที่มีต่อพวกเขา จึงได้จัดกิจกรรม “Sponsor Day” เป็นประจำทุกปี ในวันดังกล่าวโครงการจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศของสปอนเซอร์ เช่น ธงชาติ อาหาร ประเพณี วัฒนธรรม การแต่งกาย และให้เด็ก ๆ ทำการ์ดให้กับสปอนเซอร์ของพวกเขา และจะแนบส่งไปพร้อมจดหมายประจำปีของเด็ก ๆ ทุกปี

สุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรม ทุกคนจะร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อสปอนเซอร์ การจัดกิจกรรมนี้ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เห็นถึงความสำคัญของสปอนเซอร์ของพวกเขา ทำให้พวกเขาเขียนจดหมายถึงสปอนเซอร์ด้วยความตั้งใจและจริงใจ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนในคริสตจักรพร้อมและยินดีในการต้อนรับสปอนเซอร์ในทุกๆ การเยี่ยม เพื่อให้สปอนเซอร์ได้สัมผัสถึงคุณค่าและการให้ความสำคัญที่คริสตจักรและเด็กๆ มอบให้

เรื่องและภาพโดย สุภาพร เผ่าดี

หนังสือแนะนำ

เอกสารแนะนำการทำงาน
คอมแพสชั่น ประเทศไทย

คลังความรู้

แหล่งความรู้ เพื่องานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบการอบรมเจ้าหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอน บทเรียน และกิจกรรม รวีวารศึกษาสำหรับเด็กไทย

บทความ เรื่องราวล่าสุด

เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้าน

ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19