โครงการสร้างฝัน

30/08/2019 Khwan 0

โครงการ “สร้างฝัน IT” สำหรับสอน Hard Ware และการซ่อมบำรุง เพื่อเด็กๆ จะสามารถนำองค์ความรู้ไปบริการชุมชน และต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต

ครอบครัวคริสเตียนห่างไกลยาเสพติด

26/04/2019 Panumas 0

เมื่อวันที่ 13 – 14 เมษายน 2562 คริสตจักรบ้านแม่ละอุป อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ได้จัดกิจกรรม “ครอบครัวคริสเตียน ห่างไกลยาเสพติด”

กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้นำ

26/04/2019 Panumas 0

คลัสเตอร์สบเมย ได้มีจัดกิจกรรมการสร้างสาวก รุ่นที่ 2 ในวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการสร้างสาวกของคริสตจักร ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การสร้างสาวกทั้งหมดจำนวน 50 คน

พันธกิจเฝ้าระวังและเยียวยาสภาพกายและจิตวิญญาณ

26/04/2019 Panumas 0

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ผู้นำคริสตจักรทุ่งจำเริง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าอบรมการปกป้องเด็ก ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ม.จ.) ตำรวจแพทย์อำเภออมก๋อย โรงพยาบาลสวนปรุง และมูลนิธิสุขภาพจิต

ประชุมเครือข่ายปกป้องเด็ก

04/01/2019 Panumas 0

เมื่อวันทื่ 14 ธันวาคม 2018 แผนกปกป้องเด็ก มูลนิธิดรุณาทร ได้จัดเวทีประชุมเสวนาร่วมกับบุคคล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานด้านการปกป้องเด็ก ในหัวข้อ “สถานการณ์การทารุณกรรม, การแสวงหาประโยชน์จากเด็กทั้งในอดีต-ปัจจุบัน และแนวทางการทำงานประสานงานเครือข่าย” มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ดังรายนามต่อไปนี้

กิจกรรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน

21/09/2018 Panumas 0

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2018 โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรหมื่นฤาชัยได้จัดกิจกรรม อบรมอาชีพทำขนมพื้นบ้านให้กับเด็กเยาวชนในโครงการ โดยมีวิทยากรจากบุคลากรคริสตจักรที่มีความรู้เป็นผู้สอนวิธีการทำ และให้เด็กทุกคนฝึกปฎิบัติ

อบรมพันธกิจเด็กที่คริสตจักรห้วยอ้อ

21/09/2018 Panumas 0

วันที่28-29สิงหาคม2018ที่ผ่านมา ที่คริสตจักรห้วยอ้อ(ในพืันที่รัฐฉานใต้)ได้จัดอบรมเรื่องพันธกิจเด็ก และการดูแลสุขอนามัยในครัวเรือนให้กับผู้นำคริสตจักร16แห่งที่อยู่ภายใต้ Wa Southern Shan Churches ในเขตปกครองพิเศษว้าใต้ ซึ่งมีชายแดนติดกับไทยด้านปางมะผ้าและเชียงดาว ผู้นำคริสตจักร48ท่าน มีความสนใจในการทำพันธกิจเด็กแบบองค์รวม

อบรมเสริมศักยภาพผู้นำคริสตจักรฮอดและอมก๋อยภายใต้โครงการSTRONGจิตพอเพียง

21/09/2018 Panumas 0

เมื่อวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2018  สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และ ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเวทีอบรมเสริมศักยภาพให้กับผู้นำคริสตจักรคลัสเตอร์ฮอด-อมก๋อย และผู้นำชุมชน ภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียง มีผู้นำเข้าร่วมทั้งหมด 125 คน

อบรมปกป้องเด็กที่เคล่อโคะ

21/09/2018 Panumas 0

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2018 โครงการหมวดคริสตจักรบ้านแม่สลิดหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้มีการอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ปกครองเด็กสาขาฝั่งพม่า “สาขาเคล่อโคะ” เรื่อง “การปกป้องเด็กจากการถูกทารุณกรรม”  เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานของตนเองได้อย่างถูกต้องและป้องกันบุตรหลานของตนจากการถูกทารุณกรรมได้

หลักสูตรเข้มข้นพัฒนาผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก ปี1 พื้นที่คลัสเตอร์อีสาน

14/09/2018 Panumas 0

การอบรมหลักสูตรเข้มข้นพัฒนาผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็ก ปี1 รอบ1 คราวนี้เดินทางกันมาพบผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กของคลัสเตอร์อีสานบนและอีสานใต้ค่ะ  มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 31 ท่าน จาก 24 โครงการ  โดยจัดงานที่คริสตจักรกิตติคุณขอนแก่น เมื่อวันที่ 4-7 กันยายน 2018