“Pass Passion Forward” CYL&LDP

“Pass Passion Forward” CYL&LDP

จากการรวมตัวของศิษย์เก่า LDP (Leadership Development Program) ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะส่งต่อความตั้งใจ ภาระใจและนิมิตในการสร้างผู้นำรุ่นต่อไปให้กับน้องๆเยาวชน CYL (Christian Youth Leader)

Youth Adventure 2018

Youth Adventure 2018

เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2018 ทางมูลนิธิดรุณาทร คริสตจักรคู่สัญญาและมูลนิธิสัมผัสใจ ได้ร่วมกันจัดการอบรม “Youth Adventure 2018” ขึ้นที่ มูลนิธิสัมผัสใจ มีเยาวชนและพี่เลี้ยงจากคริสตจักรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 121 คน

ศิลปะการป้องกันตัว

ศิลปะการป้องกันตัว

จากสถานการณ์ความรุนแรงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ทำให้หลายคริสตจักรในคลัสเตอร์ฮฮด อมก๋อย ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยให้เยาวชนมีทักษะความรู้และความเข้าใจในการปกป้องตนเอง จึงได้ร่วมมือกับศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจภูธร ภาค 5  อบรมเยาวชนจำนวน  81 คน เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2018

ค่ายอนุชนที่เลตองคุ

ค่ายอนุชนที่เลตองคุ

เมื่อ 25-27 มีนาคม 2018 คริสตจักรเลตองคุ   ร่วมกับเขตเลลาเฮ ประเทศพม่า จัดค่ายอนุชน โดยมีเยาวชนเข้าร่วม120คน วัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนวินัยฝ่ายจิตวิญญาณและฝึกฝนให้เยาวชนมีจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือสังคม ในค่ายเปิดโอกาสให้เยาวชนช่วยกันทำความสะอาดชุมชน