9 หน้าแรก 5 Tag: Qavah
“คาวาห์” การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

“คาวาห์” การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

“คาวาห์” (การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน) เป็นคำภาษาฮีบรูที่หมายถึง “การผูกพันกัน การรอคอยด้วยใจจ่อ ความมุ่งหวัง และความคาดหวัง” คำนี้รวบรวมความหมายของการคิดในแง่ดี การมีความหวังและแนวคิดของการทำงานร่วมกันเอาไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและยั่งยืน

อบรม Youth Qavah

เมื่อวันที่19 -21 กุมภาพันธ์ 2015 ได้มีการจัดอบรมสร้างผู้นำกระบวนการYouth Qavah สำหรับโครงการโซนกัลยานิวัฒนาณ ศูนย์พระคริสตธรรมสร้างสรรค์ ต.แจ่มหลวง อ. กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ตัวแทนผู้เข้าร่วม