หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 คริสตจักรเตียนอาง – ค่ายรวี

คริสตจักรเตียนอาง – ค่ายรวี

คริสตจักรเตียนอาง – ค่ายรวี

คริสตจักรเตียนอาง จัดค่ายรวี เเมื่อวันที่ 18-20เมษายน มีเด็กเข้าร่วมจำนวน 35 คน
ผลที่เกิดขึ้น คือ

  1. เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ๆ
  2. เด็กมีความกล้าแสดงออก
  3. เด็กได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ