หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 คริสตจักรสัมพันธ์ต๋องเต๊า – ค่ายรวี

คริสตจักรสัมพันธ์ต๋องเต๊า – ค่ายรวี

คริสตจักรสัมพันธ์ต๋องเต๊า – ค่ายรวี

คริสตจักรสัมพันธ์ต๋องเต๊า ร่วมกับคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโปว์ จัดค่ายสร้างสาวก ในหัวข้อค่าย “เติบโตเหมือนพระเยซู” เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2566 ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแบบของคริสเตียนโดยแบบอย่างที่ดีจากชีวิตพระเยซูคริสต์ ดังข้อพระคัมภีร์ ลูกา2:52  มีเด็กเข้าร่วม 142 คน 10 คริสตจักร

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ