หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 การปกป้องเด็ก 9 อบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

อบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

อบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2022 ผู้นำคริสตจักร ศิษยาภิบาลโครงการอีสานตอนใต้ จำนวน 22 คน ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การเป็นผู้ให้คำปรึกษาโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง” ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ ทักษะการให้คำปรึกษา เข้าใจความหมาย และแบบอย่างจากบุคคลในพระคัมภีร์  โดยมี อ.วิชัย โพชฌงค์ขันธ์ วิทยากรอบรมการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

การอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการให้คำปรึกษา  ยิ่งกว่านั้นผู้เข้าร่วมได้ปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติที่ถูกต้อง พร้อมนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาสำหรับเด็ก ผู้ปกครองในคริสตจักรของตนเองต่อไป

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ