หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 น้ำประปาที่อีวีโจ

น้ำประปาที่อีวีโจ

น้ำประปาที่อีวีโจ

จะดีแค่ไหน ถ้าเรามีน้ำที่สะอาดไว้ใช้ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะในฤดูแล้งหรือฤดูน้ำหลากที่เต็มไปด้วยดินสีแดง

โครงการพัฒนาเด็กบ้านอีวีโจ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้ทำพันธกิจร่วมกับคอมแพสชั่นเป็นเวลานานกว่า 11 ปี   ในปัจจุบันมีเด็กในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 172 คน เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีโครงการน้ำประปาส่วนภูมิภาค  

ดังนั้นคนในชุมชนรวมถึงโครงการพัฒนาเด็กบ้านอีวีโจ ต้องใช้น้ำจากแม่น้ำ ลำธาร เพื่อใช้อุปโภคและบริโภค ด้วยการต่อท่อประปาจากแหล่งน้ำธรรมชาติมายังหมู่บ้าน ซึ่งไม่ได้ผ่านการกรองให้สะอาด โดยแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นมักจะมี การปนเปื้อนของสารอินทรีย์อันเนื่องมาจากการย่อยสลายของซากพืช ซากสัตว์ตามธรรมชาติ อีกทั้งยังมี สารอินทรีย์ที่เกิดจากชุมชน การชำระล้างร่างกาย การขับถ่าย

ในฤดูฝนน้ำในลำธารจะขุ่น และเป็นสีแดงจากตะกอนที่ถูกน้ำฝนพัดพามา เมื่อถึงฤดูร้อนน้ำก็จะเหลือน้อยจนแห้ง ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค บางครั้งท่อประปาบางจุดก็เกิดความเสียหายจากการถูกน้ำป่ากัดเซาะ หรือเกิดไฟป่า ทำให้ชุมชนต้อง ซ่อมแซมท่อประปาภูเขาเรื่อยมา นอกจากนี้ น้ำไม่สะอาดยังส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและสุขภาพของเด็กและคนในชุมชนอีกด้วย

คริสตจักรตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำดังที่กล่าวมาแล้ว จึงได้เสนอแผน ของบสนับสนุนพิเศษ เพื่อจัดทำระบบน้ำประปาและถังเก็บน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในระยะยาว และได้รับอนุมัติงบสนับสนุนพิเศษ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ทางคริสตจักรได้รับความร่วมมืออันดีจากชุมชน เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองในทุกขั้นตอนดำเนินการ ตั้งแต่การสร้างฐานวางถังเก็บน้ำ การเดินท่อประปา การติดตั้งถังเก็บน้ำ โดยใช้ร่วมกับเครื่องกรองน้ำที่ได้จัดซื้อไว้ก่อนแล้ว

“จากเมื่อก่อนเรามีน้ำที่ไม่เพียงพอ และไม่ค่อยสะอาดส่งผลต่อการจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของคริสตจักร และบางครั้งก็ทำให้เกิดโรคที่เราใช้น้ำไม่สะอาด เช่น โรคท้องร่วง แต่หลังจากที่ทางโครงการได้ติดตั้ง โครงการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค ทำให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม มีความสุขที่ได้ใช้น้ำได้อย่างเต็มที่ และได้ใช้น้ำที่สะอาดมากยิ่งขึ้น เด็กและเยาวชนรู้จักรักษาความสะอาดและดูแลสุขภาพอนามัย ให้ปลอดภัยจากโรคที่มาจากน้ำ เด็กและเยาวชนมีน้ำใช้ที่สะอาด เพียงพอในการจัดกิจกรรม” – นายติ๊ตึนึ วนาอนันต์โชค ศิษยาภิบาลกล่าว

“หนูและเพื่อนๆ ดีใจมากที่มี โครงการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค เรามีน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอในการจัดกิจกรรมหนูและเพื่อนๆ ได้ใช้น้ำอย่างเต็มที่ รวมทั้งคริสตจักรมีน้ำดื่มและได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอและคนในชุมชนไม่ต้องไปตักน้ำในลำธารอีกต่อไป ทำให้หนูได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้นำคริสตจักรที่เห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพ และหนูได้เรียนรู้ถึงการร่วมมือกันของผู้ปกครองและเพื่อนๆทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการติดตั้งน้ำประปาในครั้งนี้ ทำให้ครอบครัวของหนูมีน้ำใช้ที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวด้วยค่ะ” – น.ส สุวนันท์  เยาวชนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนอีวีโจ

ผลสำเร็จของโครงการจัดทำระบบน้ำประปาและถังเก็บน้ำในครั้งนี้ ส่งผลให้เด็กลงทะเบียนทั้งหมด 172 คน และคนในชุมชนบ้านอีวีโจมากกว่า 100 คน มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ท่อประปาที่ต่อไปยังบ้านแต่ละหลังช่วยอำนวยความสะดวกแก่เด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

เด็ก ๆ ดีใจที่ไม่ต้องเดินไกล เพื่อไปตักน้ำจากแม่น้ำด้วยความยากลำบาก และยังรู้สึกปลอดภัยที่มีน้ำสะอาดใช้กิน ดื่ม อาบน้ำ ซักผ้า ล้างจานด้วย

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ