Youth Adventure 2018

เรื่องและภาพ โดย กนกวรรณ ศรีพงศ์วรกุล และกรกช สีตวาริน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2018 ทางมูลนิธิดรุณาทร คริสตจักรคู่สัญญาและมูลนิธิสัมผัสใจ ได้ร่วมกันจัดการอบรม “Youth Adventure 2018” ขึ้นที่ มูลนิธิสัมผัสใจ มีเยาวชนและพี่เลี้ยงจากคริสตจักรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 121 คน โดยจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างเขาแต่ละคนมา ช่วยพวกเขาให้พัฒนาลักษณะของผู้นำแบบผู้รับใช้และจัดเตรียมพื้นที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและขยายอาณาจักรของพระเจ้าต่อไป           แนวคิดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มาจากการเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนในงานพันธกิจ เพื่อเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้หัวใจของพระบิดา พระลักษณะของพระเจ้า การทรงเรียกในชีวิตของเขา การประกาศและการเป็นพยาน รวมถึงการรับใช้ตามของประทาน โดยผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การฝึกอบรม  การลงพื้นที่จริง  และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ