หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 คริสตจักรบ้านเคลอะเด (ซิแบร)

คริสตจักรบ้านเคลอะเด (ซิแบร)

เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรเคลอะเด

ทรัพยากรธรรมชาติรอบชุมชนบ้านเคลอะเดกำลังประสบปัญหา ทั้งจำนวนพื้นที่ป่าที่ทรุดโทรมและจำนวนสัตว์น้ำมีน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้คริสตจักรเคลอะเดจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น โดยเริ่มดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 13 ปีแล้ว เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน มีการประชุมทุกปีเพื่อปรึกษาหารือกับผู้นำหมู่บ้านในการกำหนดเขตพื้นที่ของกิจกรรม และมีกิจกรรมนมัสการพระเจ้าเพื่อขอการทรงนำในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปีด้วยเช่นกัน ทุกกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 100 คน เน้นการจัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนทุกเพศทุกวัย พร้อมกับมีกิจกรรมปลูกป่า เก็บขยะ รวมถึงการสร้างฝายกั้นน้ำ ซึ่งการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนี้เอง ที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณโดยรอบชุมชนได้รับการฟื้นฟูอย่างมาก และที่สำคัญกว่านั้นคือ การที่กิจกรรมเหล่านี้ได้สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ในใจของผู้คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติอีกด้วย

นายชุโพ สถิรสกุลพงศ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมประจำคริสตจักรเคลอะเดกล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้ว่า “ถ้าไม่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ มันจะหมดไปเพราะทุกคนเอาแต่ใช้ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบ ดังนั้น เราต้องรู้จักเก็บรักษามันไว้ เราได้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้อย่างมหาศาลจึงต้องพยายามดูแลรักษามันด้วย”

นายอภิเดช สถิรพงศ์กุล เยาวชนในโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ไว้ว่า “การอนุรักษ์มีความสำคัญในการทำให้มนุษย์พึ่งพาอาศัย เป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่”

นายชัชชาวรรรณ สีเคาะ เยาวชนในโครงการอีกคนหนึ่งกล่าวถึงมุมมองของตนที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่า “การอนุรักษ์มีความสำคัญกับมนุษย์ หากไม่อนุรักษ์เราจะดำรงชีวิตกันยากขึ้น เรื่องนี้ส่งผลต่อโลก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เราจึงไม่ควรตัดไม้ทำลายป่า ประโยชน์ของการอนุรักษ์คือทำให้มนุษย์มีออกซิเจนที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก อีกทั้งเป็นแหล่งอาหาร ดังนั้นการอนุรักษ์จะทำให้เรามีกินพอใช้ไปจนถึงรุ่นลูกหลานและมีอากาศที่ดีใช้หายใจต่อไป”

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรเคลอะเด

อนุรักษ์สัตว์น้ำ / อนุรักษ์สัตว์ป่า / สร้างฝายกั้นน้ำ / นมัสการและติดป้ายตามแนวเขตอนุรักษ์

 

ที่มาปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติหลายพื้นที่ในปัจจุบันเริ่มเสื่อมโทรม เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น หากไม่มีการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าก็จะไม่มีทรัพยากรที่งดงามเหล่านี้ให้รุ่นลูกหลานได้เห็นอีก

 

จุดประสงค์

  • เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปในสภาพสมบูรณ์
  • เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้าน

 

การดำเนินงาน

มีการจัดกิจกรรมมาเป็นเวลากว่า 13 ปีแล้ว โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

  1. ผู้นำในหมู่บ้านประชุมวางแผน
  2. ผู้นำกำหนดเขตอนุรักษ์
  3. คนในชุมชนลงประชามติเขตอนุรักษ์
  4. นมัสการและติดป้ายตามแนวเขตอนุรักษ์ (จัดในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี)

 

ผลที่เกิดขึ้น

เดิมทีจำนวนปลาในลำธาร ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชนมีน้อยมาก แต่หลังจากแบ่งเขตอนุรักษ์ปลาก็มีปลาจำนวนที่มากขึ้น คนในชุมชนสามารถหาปลาได้ง่ายขึ้น

 

ผู้มีส่วนร่วม

  • เยาวชนในโครงการและผู้ปกครอง
  • สมาชิกคริสตจักรเคลอะเด
  • ชาวบ้านในชุมชน
  • หน่วยงานรัฐท้องถิ่น เช่น หน่วยงานต้นน้ำแม่ระอา, องค์การบริหารส่วนตำบล, โครงการช่วยเหลือราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โรงเรียน เป็นต้น

 

จำนวนผู้ร่วมทำกิจกรรม

100 คนขึ้นไป

 

ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์

นายชุโพ สถิรสกุลพงศ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมประจำคริสตจักรเคลอะเด

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ