แบบฟอร์มการแจ้งเหตุอันต้องสงสัย เกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็ก

08/04/2016 Panumas 0

“ทารุณกรรม” หมายถึง การกระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระทําหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

No Image

การเปลี่ยนแปลงหนังสือให้ความยินยอม

03/08/2015 Panumas 0

แบบฟอร์มให้ความยินยอมฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงให้ความยินยอมของผู้รับประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของคริสตจักรฯ