มูลนิธิดรุณาทร

 

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมแก่เด็กที่ยากจน
ด้วยการเป็นคู่มิตรกับคริสตจักรและผู้สนับสนุน

ปลูกกาแฟ สร้างรายได้

การทำพันธกิจที่ยั่งยื่น ปลูกกาแฟ สร้างรายได้

เยาวชนในโครงการร่วมร้องเพลงกับ Kirk Franklin ศิลปินระดับโลก นักร้องรางวัลแกรมมี่

6 เยาวชนไทยในโครงการพัฒนาเด็กของคอมแพสชั่น ได้รับเลือกให้เข้าร่วม Compassion Youth Choir

คริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าแจกอาหารแห้งให้ชุมชนในช่วง COVID-19

ทางคริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

ของประทานกับงานรับใช้ (Gifts & Serving)

รายการพิเศษสำหรับเยาวชนในโครงการ โดยมี โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ให้สัมภาษณ์ผ่าน Zoom Meeting

“กิจกรรมเวทีคนเก่งออนไลน์” คลัสเตอร์อินทนนท์

กิจกรรมเวทีคนเก่งออนไลน์ ให้เด็กได้แสดงความสามารถผ่านคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างอาชีพ

กิจกรรมเด็กและเยาวชน

พันธกิจครอบครัว

คำพยาน

ช่วยเหลือโควิด-19

คริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าแจกอาหารแห้งให้ชุมชนในช่วง COVID-19

คริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าแจกอาหารแห้งให้ชุมชนในช่วง COVID-19

ทางคริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

การปกป้องเด็ก

พัฒนาชุมชน

สุขภาพ

กลุ่มออมทรัพย์

เครือข่าย

เพื่อให้เด็กหลุดพ้นจากวงจรความยากจน และด้อยโอกาส มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนของตน

นั่นคือ เด็กได้รับการพัฒนาให้เติบโตขึ้น  เป็นคนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  สามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตนเอง  และครอบครัวได้ตลอดจนสามารถ ทําประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ดีให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ

เราอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือเด็กไม่ว่าเด็กคนนั้น  จะนับถือศาสนาใด มีภูมิหลังและเชื้อชาติใด

สื่อประชาสัมพันธ์

Compassion Newsletter

อัพเดทข่าวสารใหม่

คลังความรู้

แหล่งความรู้งานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอนรวีวารศึกษาเพื่อเด็กไทย