มูลนิธิดรุณาทร

 

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมแก่เด็กที่ยากจน
ด้วยการเป็นคู่มิตรกับคริสตจักรและผู้สนับสนุน

“วันที่ฟ้าสดใส” เพลงให้กำลังใจ
จาก Compassion Youth Choir
ft. โต๋ โรส โบ เต๊ะ เต้น คาเรน

ปลูกกาแฟ สร้างรายได้

การทำพันธกิจที่ยั่งยื่น ปลูกกาแฟ สร้างรายได้

เยาวชนในโครงการร่วมร้องเพลงกับ Kirk Franklin ศิลปินระดับโลก นักร้องรางวัลแกรมมี่

6 เยาวชนไทยในโครงการพัฒนาเด็กของคอมแพสชั่น ได้รับเลือกให้เข้าร่วม Compassion Youth Choir

คริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าแจกอาหารแห้งให้ชุมชนในช่วง COVID-19

ทางคริสตจักรแม่ลายต๋องเต๊าได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

ของประทานกับงานรับใช้ (Gifts & Serving)

รายการพิเศษสำหรับเยาวชนในโครงการ โดยมี โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ให้สัมภาษณ์ผ่าน Zoom Meeting

พันธกิจครอบครัว

พันธกิจครอบครัว

พันธกิจครอบครัว

การทำพันธกิจในครอบครัวจำเป็นมากในยุคปัจจุบัน​ เพื่อวางแผนและเสริมสร้างครอบครัว​

กิจกรรมเด็กและเยาวชน

การปกป้องเด็ก

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “สิทธิเด็ก ที่อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยปกป้อง”

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “สิทธิเด็ก ที่อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยปกป้อง”

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลทุกคน และขอชื่นชมน้องๆ ทุกคนที่ส่งผลงานเข้ามาด้วยนะคะ อย่างไรก็ตาม อยากให้ทุกคนหมั่นเพียรฝึกฝนในการเขียนกันต่อไป ขอสนับสนุนให้ทุกคนฝึกคิดฝึกเขียนในเรื่องราวที่ตนเองสนใจบ่อยๆ...

ฉบับตุลาคม-ธันวาคม 2564

จดหมายข่าวรายไตรมาสของคอมแพสชั่นประเทศไทย

มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอและแบ่งปันผลลัพธ์จากการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมของคริสตจักรคู่มิตรของคอมแพสชั่น เพื่อให้เห็นการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลง อันสะท้อนถึงความเป็นเจ้าของ ความร่วมมือ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น และมีแนวทางสู่การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนในอนาคตตามบริบทของตนเอง

คริสตจักรคู่มิตรกับเรื่องราวความสำเร็จ

เพื่อให้เด็กหลุดพ้นจากวงจรความยากจน และด้อยโอกาส มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนของตน

นั่นคือ เด็กได้รับการพัฒนาให้เติบโตขึ้น  เป็นคนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  สามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตนเอง  และครอบครัวได้ตลอดจนสามารถ ทําประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ดีให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ

เราอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือเด็กไม่ว่าเด็กคนนั้น  จะนับถือศาสนาใด มีภูมิหลังและเชื้อชาติใด

สื่อประชาสัมพันธ์

คลังความรู้

แหล่งความรู้งานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอนรวีวารศึกษาเพื่อเด็กไทย

คริสตจักรกับการให้คำปรึกษา

“การให้คำปรึกษาแบบผู้รับคำปรึกษาเป็นศูนย์กลาง เป็นความรู้และทักษะหนึ่งที่ผู้ที่ทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนควรมี เพื่อใช้ในการรับฟังและให้คำปรึกษากับเด็กได้ รวมทั้งความรู้และทักษะนี้ยังมีประโยชน์กับคริสตจักรโดยเฉพาะศิษยาภิบาล ที่สามารถประยุกต์ความรู้นี้ใช้ในการอภิบาลสมาชิกคริสตจักรได้อย่างเกิดผล”