ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรเจ็ค เพลง “คนสำคัญ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรเจ็ค เพลง “คนสำคัญ”

เพลง “คนสำคัญ” ส่วนหนึ่งในโครงการรณรงค์สร้างสรรค์สังคม “ร่วมกันสร้างสังคมปกป้องเด็ก Know Love Protect”

งานรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปกป้องเด็ก Know Love Protect

งานรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปกป้องเด็ก Know Love Protect

มูลนิธิดรุณาทร จัดงานรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปกป้องเด็ก Know Love Protect ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

พันธกิจเฝ้าระวังและเยียวยาสภาพกายและจิตวิญญาณ

พันธกิจเฝ้าระวังและเยียวยาสภาพกายและจิตวิญญาณ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ผู้นำคริสตจักรทุ่งจำเริง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าอบรมการปกป้องเด็ก ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ม.จ.) ตำรวจแพทย์อำเภออมก๋อย โรงพยาบาลสวนปรุง และมูลนิธิสุขภาพจิต

คริสตมาสแด่ผู้อุปการะ

คริสตมาสแด่ผู้อุปการะ

คริสตจักรสันติสุข ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดงานคริสตมาสให้แม่และเด็กในโปรแกรมSurvival และHomebased ในวันที่13 ธันวาคม 2018 และโปรแกรม Center basedจัดในวันที่ 22 ธันวาคม 2018